ส่วนวิชาการและกฎหมาย


นายมานัส แรงผลสัมฤิทธิ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย