ส่วนจัดการป่าชุมชน


น.ส.ยุพาภรณ์ สุขประเสริฐ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

1.  อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คำแนะนำความรู้แก่ราษฎรในการจัดตั้งป่าชุมชน
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย
3. สำรวจ รวบรวมข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ป่าของชุมชนหมู่บ้านเป้า หมายที่จะเข้าไปดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน
4. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการป่า  และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชน
5. ติดตามผลการดำเนินงาน เพือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการป่าชุมชน 2. อัตรากำลัง     มีอัตรากำลังทั้งหมด  จำนวน  17  คน  ประกอบด้วย
1.  ข้าราชการ  จำนวน  3  คน
2.  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  –  คน
3.  พนักงานราชการ  จำนวน  14  คน

1.ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
2.ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน