การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ


การประเมินส่วนราชการ ปี 2566

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน

การประเมินส่วนราชการ ปี 2565

รายละเอียดรูปเล่มตัวชี้วัด
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน

การประเมินส่วนราชการ ปี 2564

รายละเอียดรูปเล่มตัวชี้วัด
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน

การประเมินส่วนราชการ ปี 2563

รายละเอียดรูปเล่มตัวชี้วัด
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน

การประเมินส่วนราชการ ปี 2562

รายละเอียดรูปเล่มตัวชี้วัด
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน