ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: สงขลา

รายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ " วิถีคน วิถีป่า" จังหวัดสงขลา
ชื่อป่าชุมชนบ้านบนควน
ที่ตั้งหมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
อนุมัติ ปี พ.ศ.2559
เนื้อที่1,460-0-00 ไร่
พิกัด47P N 628299, E 777000
ชื่อ-สกุล ประธานป่าชุมชนนายดะหนัน ดูหมาด
ประวัติสถานที่ บ้านบนควน ในอดีตเป็นพื้นที่สัมปทานไม้หมอนรถไฟ ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายไปมาก โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นออกไปเกือบหมด ประกอบกับพื้นที่เป็นภูเขา สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย ชาวบ้านมีความกังวลว่าหากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน อาจทำให้ดินบนภูเขาเกิดการพังทลายลงมาทับหมู่บ้านได้ จึงมีความคิดที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนสามารถวางแผนการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน
เหตุผลในการเลือกพื้นที่ สภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบนควนมีป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ชุมชนมีการจัดกิจกรรมดูแลรักษาป่ามาอย่างต่อเนื่อง มีองค์ความรู้หลากหลาย
จึงเห็นสมควรเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ“วิถีคน วิถีป่า”
ประเด็นสำคัญ/จุดเด่น/ปัจจัยหลัก
- ประเด็นหลัก1. ป่าชุมชนเป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านพืชสมุนไพรและด้านการเกษตร
2. มีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์กับวิถีชุมชนอย่างเข้มแข็ง
3. เป็นชุมชนที่อนุรักษ์รูปแบบการทำสวนผลไม้แบบดั้งเดิม (สวนสมรม) ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ
- ประเด็นรอง1. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงาม รองรับกิจกรรมหลายรูปแบบทั้งการนันทนาการ ผจญภัย ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน
2. ชุมชนมี 2 วัฒนธรรม ทางด้านศาสนาและประเพณี
3. ราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรยั่งยืนเกื้อกูลต่อธรรมชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการจัดการ

 

 

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางกมลมาส รัตนมณี
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
สังกัด: ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)