น่าน

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านตึ๊ดใหม่1เชียงคานเชียงกลางน่าน
2บ้านใหม่วังเคียน2เชียงคานเชียงกลางน่าน
3บ้านดอนแท่น3เชียงคานเชียงกลางน่าน
4บ้านวังก้า4เชียงคานเชียงกลางน่าน
5บ้านดู่5เชียงคานเชียงกลางน่าน
6บ้านวังว้า5เปือเชียงกลางน่าน
7บ้านดอนสบเปือ7เปือเชียงกลางน่าน
8บ้านส้อ9เปือเชียงกลางน่าน
9บ้านหนองผุก10เปือเชียงกลางน่าน
10บ้านเด่นพัฒนา12เปือเชียงกลางน่าน
11บ้านไฮหลวง5พระพุทธบาทเชียงกลางน่าน
12บ้านป่าเลา6พระพุทธบาทเชียงกลางน่าน
13บ้านแคว้ง7พระพุทธบาทเชียงกลางน่าน
14บ้านน้ำคา1พญาแก้วเชียงกลางน่าน
15บ้านคันนา2พญาแก้วเชียงกลางน่าน
16บ้านพูล3พญาแก้วเชียงกลางน่าน
17บ้านผาน้ำย้อย5พญาแก้วเชียงกลางน่าน
18บ้านม่วง7พญาแก้วเชียงกลางน่าน
19บ้านใหม่3จอมพระท่าวังผาน่าน
20บ้านป่าเมี่ยง2ตาลชุมท่าวังผาน่าน
21บ้านตาลชุม3ตาลชุมท่าวังผาน่าน
22บ้านปง5ตาลชุมท่าวังผาน่าน
23บ้านน้ำป้าก7ตาลชุมท่าวังผาน่าน
24บ้านห้วยโป่ง8ตาลชุมท่าวังผาน่าน
25บ้านห้วยแขม10ตาลชุมท่าวังผาน่าน
26บ้านปงพัฒนา13ตาลชุมท่าวังผาน่าน
27บ้านตาลชุม 214ตาลชุมท่าวังผาน่าน
28บ้านฝายมูล1ป่าคาท่าวังผาน่าน
29บ้านสบย่าง3ป่าคาท่าวังผาน่าน
30บ้านน้ำไคร้9ยมท่าวังผาน่าน
31บ้านห้วยม่วง8ศรีภูมิท่าวังผาน่าน
32บ้านงอบศาลา1งอบทุ่งช้างน่าน
33บ้านทุ่งสุน4งอบทุ่งช้างน่าน
34บ้านงอบเหนือ5งอบทุ่งช้างน่าน
35บ้านน้ำลาด6งอบทุ่งช้างน่าน
36บ้านงอบใต้8งอบทุ่งช้างน่าน
37บ้านงอบกลาง9งอบทุ่งช้างน่าน
38บ้านใต้ร่มโพธ์ทอง10งอบทุ่งช้างน่าน
39บ้านสลี1ทุ่งช้างทุ่งช้างน่าน
40บ้านใหม่5ปอนทุ่งช้างน่าน
41บ้านปอน6ปอนทุ่งช้างน่าน
42บ้านป่าเปือย7ปอนทุ่งช้างน่าน
43บ้านศาลา2และทุ่งช้างน่าน
44บ้านเวียงสอง4และทุ่งช้างน่าน
45บ้านสันกลาง5และทุ่งช้างน่าน
46บ้านเฟือยลุง9และทุ่งช้างน่าน
47บ้านประดู่14และทุ่งช้างน่าน
48บ้านเปา5น้ำตกนาน้อยน่าน
49บ้านพืชมงคล7น้ำตกนาน้อยน่าน
50บ้านอ้อย1บัวใหญ่นาน้อยน่าน
51บ้านใหม่มงคล2บัวใหญ่นาน้อยน่าน
52บ้านนาแหน3บัวใหญ่นาน้อยน่าน
53บ้านทัพม่าน4บัวใหญ่นาน้อยน่าน
54บ้านสันพยอม7บัวใหญ่นาน้อยน่าน
55บ้านหนองห้า8บัวใหญ่นาน้อยน่าน
56บ้านหัวเมือง1ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
57บ้านขัวก้อม2ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
58บ้านหนองห้า3ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
59บ้านหนองเตา5ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
60บ้านทุ่งมงคล6ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
61บ้านใหม่7ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
62บ้านหนองบัว9ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
63บ้านหนอง10ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
64บ้านศรีษะเกษ11ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
65บ้านหนองผำ13ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
66บ้านศาลา1สถานนาน้อยน่าน
67บ้านสถาน2สถานนาน้อยน่าน
68บ้านไร่น้ำหิน5สถานนาน้อยน่าน
69บ้านหล่ายหนอง9สถานนาน้อยน่าน
70บ้านเชตวัน1สันทะนาน้อยน่าน
71บ้านห้วยจอย2สันทะนาน้อยน่าน
72บ้านสันทะ6สันทะนาน้อยน่าน
73บ้านส้าน8สันทะนาน้อยน่าน
74บ้านใหม่หัวดง10สันทะนาน้อยน่าน
75บ้านห้วยเสียม2นาทะนุงนาหมื่นน่าน
76บ้านหนองบัว4นาทะนุงนาหมื่นน่าน
77บ้านหัวทุ่ง5นาทะนุงนาหมื่นน่าน
78บ้านนาตอง7นาทะนุงนาหมื่นน่าน
79บ้านห้วยเลา8นาทะนุงนาหมื่นน่าน
80บ้านห้วยนาย9นาทะนุงนาหมื่นน่าน
81บ้านสันติสุข11นาทะนุงนาหมื่นน่าน
82บ้านห้วยฮ้อ12นาทะนุงนาหมื่นน่าน
83บ้านทุ่งศรี13นาทะนุงนาหมื่นน่าน
84บ้านเขาแก้ว15นาทะนุงนาหมื่นน่าน
85บ้านสันป่าสัก16นาทะนุงนาหมื่นน่าน
86บ้านคำเรือง1บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
87บ้านไก่เถื่อน2บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
88บ้านนาบอน3บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
89บ้านปง4บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
90บ้านบ่อแก้ว5บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
91บ้านนายาง7บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
92บ้านนาหวาย8บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
93บ้านหัวทุ่ง9บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
94บ้านดอยงาม10บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
95บ้านป่าคา11บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
96บ้านทุ่งรวงทอง12บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
97บ้านตากล้า13บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
98บ้านป่าแพะ14บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
99บ้านดอนมูล1ปิงหลวงนาหมื่นน่าน
100บ้านปิงหลวง2ปิงหลวงนาหมื่นน่าน
101บ้านปิงใน3ปิงหลวงนาหมื่นน่าน
102บ้านต้อง5ปิงหลวงนาหมื่นน่าน
103บ้านน้ำแพะ6ปิงหลวงนาหมื่นน่าน
104บ้านนาหมอ3เมืองลีนาหมื่นน่าน
105บ้านนาคา4เมืองลีนาหมื่นน่าน
106บ้านห่างทางหลวง2ภูฟ้าบ่อเกลือน่าน
107บ้านเกษตรสมบรูณ์1บ้านพี้บ้านหลวงน่าน
108บ้านพี้ใต้2บ้านพี้บ้านหลวงน่าน
109บ้านห้วยตึม3บ้านพี้บ้านหลวงน่าน
110บ้านพี้เหนือ4บ้านพี้บ้านหลวงน่าน
111บ้านพี้กลาง5บ้านพี้บ้านหลวงน่าน
112บ้านฟ้า3บ้านฟ้าบ้านหลวงน่าน
113บ้านทุ่งข่า4บ้านฟ้าบ้านหลวงน่าน
114บ้านคือ7บ้านฟ้าบ้านหลวงน่าน
115บ้านโปร่งศรี8บ้านฟ้าบ้านหลวงน่าน
116บ้านวังยาว3ป่าคาหลวงบ้านหลวงน่าน
117บ้านนาหวาย4ป่าคาหลวงบ้านหลวงน่าน
118บ้านนาหวายใหม่5ป่าคาหลวงบ้านหลวงน่าน
119บ้านหัวเมือง5แงงปัวน่าน
120บ้านศาลา4เจดีย์ชัยปัวน่าน
121บ้านสบปัว5เจดีย์ชัยปัวน่าน
122บ้านดอนแก้ว6เจดีย์ชัยปัวน่าน
123บ้านวังม่วง7เจดีย์ชัยปัวน่าน
124บ้านห้วยหาด7อวนปัวน่าน
125บ้านดอนน้ำยาว10อวนปัวน่าน
126บ้านหาดผาขน3เมืองจังภูเพียงน่าน
127บ้านจัดสรร6เมืองจังภูเพียงน่าน
128บ้านมงคลเจริญสุข11เมืองจังภูเพียงน่าน
129บ้านน้ำเกี๋ยนใต้1น้ำเกี๋ยนภูเพียงน่าน
130บ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ2น้ำเกี๋ยนภูเพียงน่าน
131บ้านต้นกอก3น้ำเกี๋ยนภูเพียงน่าน
132บ้านนาเหลืองม่วงขวา4น้ำแก่นภูเพียงน่าน
133บ้านใหม่ร่มเย็น6น้ำแก่นภูเพียงน่าน
134บ้านศรีเกิด3ไชยสถานเมืองน่านน่าน
135บ้านก๊อด7ไชยสถานเมืองน่านน่าน
136บ้านสมุน7ดู่ใต้เมืองน่านน่าน
137บ้านถืมตอง1ถืมตองเมืองน่านน่าน
138บ้านดอนถืมตอง6ถืมตองเมืองน่านน่าน
139บ้านนาหิน3นาซาวเมืองน่านน่าน
140บ้านก้อด4นาซาวเมืองน่านน่าน
141บ้านวังหมอ1บ่อเมืองน่านน่าน
142บ้านห้วยยืน2บ่อเมืองน่านน่าน
143บ้านภูเวียง3บ่อเมืองน่านน่าน
144บ้านผาขวาง4บ่อเมืองน่านน่าน
145บ้านน้ำงาว5บ่อเมืองน่านน่าน
146บ้านสระภูเวียง6บ่อเมืองน่านน่าน
147บ้านทรายทอง8บ่อเมืองน่านน่าน
148บ้านหาดปลาแห้ง9บ่อเมืองน่านน่าน
149บ้านใหม่ผาขวาง10บ่อเมืองน่านน่าน
150บ้านดอนอุดม9สวกเมืองน่านน่าน
151บ้านสะเนียน1สะเนียนเมืองน่านน่าน
152บ้านห้วยลี่3สะเนียนเมืองน่านน่าน
153บ้านน้ำโค้ง4สะเนียนเมืองน่านน่าน
154บ้านวังดาว7สะเนียนเมืองน่านน่าน
155บ้านกาใส8สะเนียนเมืองน่านน่าน
156บ้านห้วยปุก9สะเนียนเมืองน่านน่าน
157บ้านบอน1แม่จริมแม่จริมน่าน
158บ้านก้อ3แม่จริมแม่จริมน่าน
159บ้านน้ำปาย1น้ำปายแม่จริมน่าน
160บ้านป่าสัก2น้ำปายแม่จริมน่าน
161บ้านห้วยกอม3น้ำปายแม่จริมน่าน
162บ้านกิ่กกอก4น้ำปายแม่จริมน่าน
163บ้านห้วยทรายมูล5น้ำปายแม่จริมน่าน
164บ้านต๋อซ้อ6น้ำปายแม่จริมน่าน
165บ้านน้ำปูน1น้ำพางแม่จริมน่าน
166บ้านน้ำลาน2น้ำพางแม่จริมน่าน
167บ้านน้ำพาง4น้ำพางแม่จริมน่าน
168บ้านน้ำว้า5น้ำพางแม่จริมน่าน
169บ้านน้ำปุ๊6น้ำพางแม่จริมน่าน
170บ้านน้ำพระทัย8น้ำพางแม่จริมน่าน
171บ้านร่มเกล้า10น้ำพางแม่จริมน่าน
172บ้านดงไพรวัลย์3หนองแดงแม่จริมน่าน
173บ้านนาดา4หนองแดงแม่จริมน่าน
174บ้านนาดา5หนองแดงแม่จริมน่าน
175บ้านนาบัว6หนองแดงแม่จริมน่าน
176บ้านหนองแดงใหม่7หนองแดงแม่จริมน่าน
177บ้านนาเจริญ8หนองแดงแม่จริมน่าน
178บ้านสว่าง10หนองแดงแม่จริมน่าน
179บ้านห้วยซ้อ1หมอเมืองแม่จริมน่าน
180บ้านห้วยบง6หมอเมืองแม่จริมน่าน
181บ้านท่าลี่4ขึ่งเวียงสาน่าน
182บ้านจอมจันทร์1จอมจันทร์เวียงสาน่าน
183บ้านนาแฮน4จอมจันทร์เวียงสาน่าน
184บ้านนากอก6ตาลชุมเวียงสาน่าน
185บ้านดอนไชยพระบาท7นาเหลืองเวียงสาน่าน
186บ้านก้นฝาย2น้ำมวบเวียงสาน่าน
187บ้านต้นป่อง3น้ำมวบเวียงสาน่าน
188บ้านสันรุ่งเรือง6น้ำมวบเวียงสาน่าน
189บ้านธารทอง8น้ำมวบเวียงสาน่าน
190บ้านหัวนา1แม่ขะนิงเวียงสาน่าน
191บ้านวังแข2แม่สาเวียงสาน่าน
192บ้านวังตูบ4แม่สาเวียงสาน่าน
193บ้านเอิน5แม่สาเวียงสาน่าน
194บ้านวังดินใหม่6แม่สาเวียงสาน่าน
195บ้านวังยาว7แม่สาเวียงสาน่าน
196บ้านสาคร1แม่สาครเวียงสาน่าน
197บ้านสาลีก4ส้านเวียงสาน่าน
198บ้านผาเวียง5ส้านเวียงสาน่าน
199บ้านโปร่ง7ส้านเวียงสาน่าน
200บ้านทรายทอง9ส้านเวียงสาน่าน
201บ้านส้านนาหนองใหม่2ส้านนาหนองใหม่เวียงสาน่าน
202บ้านสันนาเคียน4ส้านนาหนองใหม่เวียงสาน่าน
203บ้านไหล่น่าน1ไหล่น่านเวียงสาน่าน
204บ้านนาสา3ไหล่น่านเวียงสาน่าน
205บ้านไหล่น่านเหนือ8ไหล่น่านเวียงสาน่าน
206บ้านนาผา1อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
207บ้านนาไลย2อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
208บ้านใหม่เจริญราษฏร์4อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
209บ้านอ่าย5อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
210บ้านฝั่งหมิ่น6อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
211บ้านปางมอญ7อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
212บ้านชมพู8อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
213บ้านม่วงเนิ้ง9อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
214บ้านนาไลยใต้10อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
215บ้านห้วยน้ำอุ่น11อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
216บ้านสองแคว2ชนแดนสองแควน่าน
217บ้านห้วยแกลบ4ชนแดนสองแควน่าน
218บ้านปางกอบ5ชนแดนสองแควน่าน
219บ้านสบพาง6ชนแดนสองแควน่าน
220บ้านห้วยมอย8ชนแดนสองแควน่าน
221บ้านถ้ำเวียงแก1นาไร่หลวงสองแควน่าน
222บ้านปางปุก2นาไร่หลวงสองแควน่าน
223บ้านหางทุ่ง3นาไร่หลวงสองแควน่าน
224บ้านใหม่4นาไร่หลวงสองแควน่าน
225บ้านขุนน้ำพริก6นาไร่หลวงสองแควน่าน
226บ้านน้ำพัน9นาไร่หลวงสองแควน่าน
227บ้านผาหมี10นาไร่หลวงสองแควน่าน
228บ้านตู่พงษ์2ดู่พงษ์สันติสุขน่าน
229บ้านภูแยง3ดู่พงษ์สันติสุขน่าน
230บ้านดอนดู่พงษ์4ดู่พงษ์สันติสุขน่าน
231บ้านกิ่วม่วง6ดู่พงษ์สันติสุขน่าน
232บ้านพวงพยอม8ดู่พงษ์สันติสุขน่าน
233บ้านป่าแลว1ป่าแลวหลวงสันติสุขน่าน
234บ้านอภัยคีรี2ป่าแลวหลวงสันติสุขน่าน
235บ้านดอนอภัย3ป่าแลวหลวงสันติสุขน่าน
236บ้านสบยาง5ป่าแลวหลวงสันติสุขน่าน
237บ้านน่านมั่นคง7ป่าแลวหลวงสันติสุขน่าน
238บ้านแก่งโสภา8ป่าแลวหลวงสันติสุขน่าน
239บ้านหลวงเจริญราษฎร์9ป่าแลวหลวงสันติสุขน่าน
240บ้านพนาไพร10ป่าแลวหลวงสันติสุขน่าน
241บ้านนาเลา3พงษ์สันติสุขน่าน
242บ้านหนองใหม่4พงษ์สันติสุขน่าน
243บ้านดอนใหม่5พงษ์สันติสุขน่าน
244บ้านห้วยแฮ้ว13พงษ์สันติสุขน่าน