แพร่

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านห้วกูด5เด่นชัยเด่นชัยแพร่
2บ้านปากปาน1ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
3บ้านไทรย้อย2ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
4บ้านปางเคาะ3ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
5บ้านบ่อแก้ว4ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
6บ้านป่าไผ่5ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
7บ้านน้ำพร้าว6ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
8บ้านปากปาน7ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
9บ้านปากปาน9ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
10บ้านบ่อแก้ว10ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
11บ้านปางเคาะ11ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
12บ้านไทรย้อย12ไทรย้อยเด่นชัยแพร่
13บ้านต้นม่วง1ปงป่าหวายเด่นชัยแพร่
14บ้านสวนหลวง2ปงป่าหวายเด่นชัยแพร่
15บ้านแม่ยุ้น3ปงป่าหวายเด่นชัยแพร่
16บ้านเด่นชุมพล4ปงป่าหวายเด่นชัยแพร่
17บ้านปงป่าหวาย6ปงป่าหวายเด่นชัยแพร่
18บ้านปงป่าหวาย5ปงป่าหวายเด่นชัยแพร่
19บ้านปงป่าหวาย7ปงป่าหวายเด่นชัยแพร่
20บ้านสวนหลวง8ปงป่าหวายเด่นชัยแพร่
21บ้านแม่ยุ้น9ปงป่าหวายเด่นชัยแพร่
22บ้านดงสุระ2แม่จั๊วะเด่นชัย แพร่
23บ้านแม่จั๊วะ3แม่จั๊วะเด่นชัย แพร่
24บ้านแม่จั๊วะ4แม่จั๊วะเด่นชัย แพร่
25บ้านเมืองใหม่5แม่จั๊วะเด่นชัย แพร่
26บ้านแพะร่องหิน6แม่จั๊วะเด่นชัย แพร่
27บ้านแม่จั๊วะ7แม่จั๊วะเด่นชัย แพร่
28บ้านแม่จั๊วะ8แม่จั๊วะเด่นชัย แพร่
29บ้านแม่จั๊วะ9แม่จั๊วะเด่นชัย แพร่
30บ้านแม่จั๊วะ10แม่จั๊วะเด่นชัย แพร่
31บ้านห้วยไฮ1ห้วยไร่เด่นชัยแพร่
32บ้านห้วยปากทอด2ห้วยไร่เด่นชัยแพร่
33บ้านห้วยลากปืน3ห้วยไร่เด่นชัยแพร่
34บ้านน้ำแรม4ห้วยไร่เด่นชัยแพร่
35บ้านแม่พวก5ห้วยไร่เด่นชัยแพร่
36บ้านฮ้านน้ำหม้อ6ห้วยไร่เด่นชัยแพร่
37บ้านปง8ห้วยไร่เด่นชัยแพร่
38บ้านหัวดง9ห้วยไร่เด่นชัยแพร่
39บ้านห้วยลากปืนใน10ห้วยไร่เด่นชัยแพร่
40บ้านมุ้ง1ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
41บ้านพันเชิง2ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
42บ้านพันเชิง3ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
43บ้านธรรมเมืองแพร่4ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
44บ้านต้นไคร้5ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
45บ้านใน6ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
46บ้านปง 7ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
47บ้านน้ำจ้อม8ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
48บ้านนาตอง9ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
49บ้านทุ่งส่วย10ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
50บ้านพระธาตุช่อแฮ11ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
51บ้านใน12ช่อแฮเมืองแพร่แพร่
52บ้านท่าขวัญ1ท่าข้ามเมืองแพร่แพร่
53บ้านไผ่ล้อม2ท่าข้ามเมืองแพร่แพร่
54บ้านท่าขวัญ3ท่าข้ามเมืองแพร่แพร่
55บ้านท่าขวัญ4ท่าข้ามเมืองแพร่แพร่
56บ้านท่าขวัญ5ท่าข้ามเมืองแพร่แพร่
57บ้านน้ำชำ1น้ำชำเมืองแพร่แพร่
58บ้านน้ำชำ2น้ำชำเมืองแพร่แพร่
59บ้านน้ำชำ3น้ำชำเมืองแพร่แพร่
60บ้านน้ำชำ4น้ำชำเมืองแพร่แพร่
61บ้านถิ่นใน1บ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่
62บ้านถิ่นนอก2บ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่
63บ้านถิ่น3บ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่
64บ้านถิ่น5บ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่
65บ้านโปร่งศรี6บ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่
66บ้านหัวทุ่ง7บ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่
67บ้านถิ่น8บ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่
68บ้านถิ่น9บ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่
69บ้านโปร่งศรี10บ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่
70บ้านถิ่น11บ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่
71บ้านป่าแดง2ป่าแดงเมืองแพร่แพร่
72บ้านแม่ลัว4ป่าแดงเมืองแพร่แพร่
73น้ำกลาย5ป่าแดงเมืองแพร่แพร่
74บ้านแม่ลัว6ป่าแดงเมืองแพร่แพร่
75บ้านปากกลาย7ป่าแดงเมืองแพร่แพร่
76บ้านห้วยหยวก8ป่าแดงเมืองแพร่แพร่
77บ้านสันกลาง9ป่าแดงเมืองแพร่แพร่
78บ้านหนองแขม10ป่าแดงเมืองแพร่แพร่
79บ้านมณีวรรณ11ป่าแมตเมืองแพร่แพร่
80บ้านต้นห้า8ป่าแมตเมืองแพร่แพร่
81แม่หล่ายกาซ้อง4แม่หล่ายเมืองแพร่แพร่
82บ้านเวียงตั้ง1วังธงเมืองแพร่แพร่
83บ้านวังธง2วังธงเมืองแพร่แพร่
84บ้านปากห้วย3วังธงเมืองแพร่แพร่
85บ้านเวียงตั้ง4วังธงเมืองแพร่แพร่
86บ้านเวียงตั้ง5วังธงเมืองแพร่แพร่
87บ้านปากห้วย6วังธงเมืองแพร่แพร่
88บ้านวังหงส์1วังหงส์เมืองแพร่แพร่
89บ้านวังหงส์2วังหงส์เมืองแพร่แพร่
90บ้านวังหงส์3วังหงส์เมืองแพร่แพร่
91บ้านวังมอญ4วังหงส์เมืองแพร่แพร่
92บ้านวังหงส์5วังหงส์เมืองแพร่แพร่
93บ้านวังหงส์6วังหงส์เมืองแพร่แพร่
94บ้านวังหงส์7วังหงส์เมืองแพร่แพร่
95บ้านทุ่งเหนือ3สวนเขื่อนเมืองแพร่แพร่
96บ้านนาแคม6สวนเขื่อนเมืองแพร่แพร่
97บ้านแม่แคม7สวนเขื่อนเมืองแพร่แพร่
98ห้วยหอย7ห้วยม้าเมืองแพร่แพร่
99บ้านทุ่งล้อม9ห้วยม้าเมืองแพร่แพร่
100บ้านห้วยม้า11ห้วยม้าเมืองแพร่แพร่
101บ้านห้วยม้า13ห้วยม้าเมืองแพร่แพร่
102บ้านวังหม้อ1ทุ่งศรีร้องกวางแพร่
103บ้านผาราง2ทุ่งศรีร้องกวางแพร่
104บ้านบุญแจ่ม1น้ำเลาร้องกวางแพร่
105บ้านน้ำเลาเหนือ2น้ำเลาร้องกวางแพร่
106บ้านห้วยขึม3น้ำเลาร้องกวางแพร่
107บ้านหาดทรายขาว5น้ำเลาร้องกวางแพร่
108บ้านสันติสุข8น้ำเลาร้องกวางแพร่
109บ้านสันกลาง9น้ำเลาร้องกวางแพร่
110บ้านทรัพย์ไพรวัลย์10น้ำเลาร้องกวางแพร่
111บ้านอ้อย1บ้านเวียงร้องกวางแพร่
112บ้านเวียงเหนือ2บ้านเวียงร้องกวางแพร่
113บ้านเวียงใต้3บ้านเวียงร้องกวางแพร่
114บ้านปากห้วยอ้อย5บ้านเวียงร้องกวางแพร่
115บ้านต้นหนุน7บ้านเวียงร้องกวางแพร่
116บ้านนาฝาย8บ้านเวียงร้องกวางแพร่
117บ้านอ้อย9บ้านเวียงร้องกวางแพร่
118บ้านอ้อย11บ้านเวียงร้องกวางแพร่
119บ้านเวียงเหนือ14บ้านเวียงร้องกวางแพร่
120บ้านไทรพร้าว1ไผ่โทนร้องกวางแพร่
121บ้านไผ่โทน2ไผ่โทนร้องกวางแพร่
122บ้านแม่กระทิง3ไผ่โทนร้องกวางแพร่
123บ้านวังปึ้ง4ไผ่โทนร้องกวางแพร่
124บ้านจำวาย5ไผ่โทนร้องกวางแพร่
125บ้านปางยาว6ไผ่โทนร้องกวางแพร่
126บ้านห้วยเอียด7ไผ่โทนร้องกวางแพร่
127บ้านทุ่งคั๊วะ8ไผ่โทนร้องกวางแพร่
128บ้านกิ่วนาค9ไผ่โทนร้องกวางแพร่
129บ้านแม่ทราย1แม่ทรายร้องกวางแพร่
130บ้านแม่ทรายต้นมื่น2แม่ทรายร้องกวางแพร่
131บ้านแม่ทราบต้นหมื่นเหนือ4แม่ทรายร้องกวางแพร่
132บ้านแม่ยางร้อง1แม่ยางร้องร้องกวางแพร่
133บ้านแม่ยางยวง2แม่ยางร้องร้องกวางแพร่
134บ้านสันกลาง3แม่ยางร้องร้องกวางแพร่
135บ้านแม่ยาง4แม่ยางร้องร้องกวางแพร่
136บ้านบุญภาค5แม่ยางร้องร้องกวางแพร่
137บ้านแม่ยางยวง6แม่ยางร้องร้องกวางแพร่
138บ้านแม่ยางเปรี้ยว1แม่ยางฮ่อร้องกวางแพร่
139บ้านแม่ยางหลวง2แม่ยางฮ่อร้องกวางแพร่
140บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง3แม่ยางฮ่อร้องกวางแพร่
141บ้านแม่ยางเปรี้ยว4แม่ยางฮ่อร้องกวางแพร่
142บ้านแม่ยางเตาปูน5แม่ยางฮ่อร้องกวางแพร่
143บ้านแม่ยางเปี้ยว6แม่ยางฮ่อร้องกวางแพร่
144บ้านแม่ยางโพธิ์3ร้องกวางร้องกวางแพร่
145บ้านกาศผาแพร่4ร้องกวางร้องกวางแพร่
146บ้านวังโป่ง5ร้องกวางร้องกวางแพร่
147บ้านห้วยกุลัว6ร้องกวางร้องกวางแพร่
148บ้านผาหมูเหนือ10ร้องกวางร้องกวางแพร่
149บ้านแม่ยางโพธิ์11ร้องกวางร้องกวางแพร่
150บ้านกาศใต้12ร้องกวางร้องกวางแพร่
151บ้านน้ำโค้ง3ร้องเข็มร้องกวางแพร่
152บ้านใหม่จัดสรร5ร้องเข็มร้องกวางแพร่
153บ้านปากทาง6ร้องเข็มร้องกวางแพร่
154บ้านห้วยกี้1ห้วยโรงร้องกวางแพร่
155บ้านห้วยแก็ต2ห้วยโรงร้องกวางแพร่
156บ้านห้วยโรงนอก3ห้วยโรงร้องกวางแพร่
157บ้านห้วยโรงใน4ห้วยโรงร้องกวางแพร่
158บ้านน้ำพุสูง5ห้วยโรงร้องกวางแพร่
159บ้านสวนป่า6ห้วยโรงร้องกวางแพร่
160บ้านน้ำพุน้อย7ห้วยโรงร้องกวางแพร่
161บ้านครกหนานทา8ห้วยโรงร้องกวางแพร่
162บ้านผามอก1ต้าผามอกลองแพร่
163บ้านน้ำริน2ต้าผามอกลองแพร่
164บ้านปง3ต้าผามอกลองแพร่
165บ้านเกียงพา4ต้าผามอกลองแพร่
166บ้านอิม5ต้าผามอกลองแพร่
167บ้านม่วงเจริญ7ต้าผามอกลองแพร่
168บ้านศรีใจ8ต้าผามอกลองแพร่
169บ้านศรีดอนไชย1ทุ่งแล้งลองแพร่
170บ้านทุ่งแล้ง2ทุ่งแล้งลองแพร่
171บ้านปากจอก3ทุ่งแล้งลองแพร่
172บ้านปากจอกตะวันตก4ทุ่งแล้งลองแพร่
173บ้านอ้ายลิ่ม5ทุ่งแล้งลองแพร่
174บ้านผาจั๊บ6ทุ่งแล้งลองแพร่
175วังเลียง7ทุ่งแล้งลองแพร่
176บ้านใหม่ปากจอก9ทุ่งแล้งลองแพร่
177บ้านศรีดอนไชย10ทุ่งแล้งลองแพร่
178บ้านปากจอก11ทุ่งแล้งลองแพร่
179บ้านนาตุ้ม2บ่อเหล็กลอง ลองแพร่
180บ้านทุ่งเจริญ3บ่อเหล็กลองลองแพร่
181บ้านแม่ลอง4บ่อเหล็กลองลองแพร่
182บ้านแม่แขม5บ่อเหล็กลองลองแพร่
183บ้านนาสาร1บ้านปินลองแพร่
184บ้านบ่อ2บ้านปินลองแพร่
185บ้านทุ่งตะกล้า3บ้านปินลองแพร่
186บ้านใหม่4บ้านปินลองแพร่
187บ้านปิน5บ้านปินลองแพร่
188บ้านผาคอ6บ้านปินลองแพร่
189บ้านห้วยแม่ต้า7บ้านปินลองแพร่
190บ้านแม่หีต9บ้านปินลองแพร่
191บ้านผาคัน10บ้านปินลองแพร่
192บ้านแม่หลู้11บ้านปินลองแพร่
193บ้านก้องฝาย12บ้านปินลองแพร่
194บ้านร่องบอน1ปากกางลองแพร่
195บ้านปากกาง2ปากกางลองแพร่
196บ้านท่าเดื่อ3ปากกางลองแพร่
197บ้านวังเคียน4ปากกางลองแพร่
198บ้านไฮสร้อย5ปากกางลองแพร่
199บ้านปากปง6ปากกางลองแพร่
200บ้านวังต้นเกลือ7ปากกางลองแพร่
201บ้านพร้าว-ท่าหลุก8ปากกางลองแพร่
202บ้านหาดทรายคำ9ปากกางลองแพร่
203บ้านวังน้ำเย็น1แม่ปานลองแพร่
204บ้านแม่ปานนอก2แม่ปานลองแพร่
205บ้านแม่ปานใน3แม่ปานลองแพร่
206บ้านโคนป่าหิน4แม่ปานลองแพร่
207บ้านแก่งหลวง5แม่ปานลองแพร่
208บ้านปงเจริญ6แม่ปานลองแพร่
209บ้านแม่หลู้ตะวันออก7แม่ปานลองแพร่
210บ้านน้ำดิบ4เวียงต้าลองแพร่
211บ้านแหลง5เวียงต้าลองแพร่
212บ้านผาลาย6เวียงต้าลองแพร่
213บ้านหัวฝาย7เวียงต้าลองแพร่
214บ้านสันติสุข9เวียงต้าลองแพร่
215บ้านนาจอมขวัญ5ห้วยอ้อลองแพร่
216บ้านแม่เกี๋ยม1ห้วยอ้อลองแพร่
217บ้านนาแก3ห้วยอ้อลองแพร่
218นาหลวง4ห้วยอ้อลองแพร่
219บ้านแม่ลานเหนือ11ห้วยอ้อลองแพร่
220บ้านแม่จานใต้12ห้วยอ้อลองแพร่
221บ้านไผ่ล้อม1หัวทุ่งลองแพร่
222บ้านนามน2หัวทุ่งลองแพร่
223บ้านหัวทุ่ง3หัวทุ่งลองแพร่
224บ้านแม่จอก4หัวทุ่งลองแพร่
225บ้านเค็ม5หัวทุ่งลองแพร่
226บ้านนาอุ่นนอง6หัวทุ่งลองแพร่
227บ้านนาอุ่นนอง7หัวทุ่งลองแพร่
228บ้านเชตวัน8หัวทุ่งลองแพร่
229บ้านไผ่ล้อมพัฒนา9หัวทุ่งลองแพร่
230บ้านแม่แปง1นาพูนวังชิ้นแพร่
231บ้านนาพูน2นาพูนวังชิ้นแพร่
232บ้านนาปลากั้ง3นาพูนวังชิ้นแพร่
233บ้านดอนกว้าง5นาพูนวังชิ้นแพร่
234บ้านป่าไร่หลวง6นาพูนวังชิ้นแพร่
235บ้านเปาปมดงยาง7นาพูนวังชิ้นแพร่
236บ้านสวนป่าวังชิ้น8นาพูนวังชิ้นแพร่
237บ้านแม่สิน9นาพูนวังชิ้นแพร่
238บ้านนาพูนพัฒนา10นาพูนวังชิ้นแพร่
239บ้านวังลึกพัฒนา11นาพูนวังชิ้นแพร่
240บ้านแม่กระต๋อม1ป่าสักวังชิ้นแพร่
241บ้านปางไม้2ป่าสักวังชิ้นแพร่
242บ้านสองแคว4ป่าสักวังชิ้นแพร่
243บ้านโป่งตื้ด5ป่าสักวังชิ้นแพร่
244บ้านแม่กระต๋อมล่าง6ป่าสักวังชิ้นแพร่
245บ้านป่าสักบน8ป่าสักวังชิ้นแพร่
246บ้านปางไม้พัฒนา9ป่าสักวังชิ้นแพร่
247บ้านแม่กระต๋อมบน10ป่าสักวังชิ้นแพร่
248บ้านสบเกิ๋ง1แม่เกิ๋งวังชิ้นแพร่
249บ้านปันเจน3แม่เกิ๋งวังชิ้นแพร่
250บ้านสลก4แม่เกิ๋งวังชิ้นแพร่
251บ้านแม่สิน6แม่เกิ๋งวังชิ้นแพร่
252บ้านค้างใจ7แม่เกิ๋งวังชิ้นแพร่
253บ้านแม่จอก5แม่ป้ากวังชิ้นแพร่
254บ้านแม่จอกนอก8แม่ป้ากวังชิ้นแพร่
255บ้านวังขอน1แม่พุงวังชิ้นแพร่
256บ้านวังกวาง3แม่พุงวังชิ้นแพร่
257บ้านค้างปินใจ4แม่พุงวังชิ้นแพร่
258บ้านแม่แฮด5แม่พุงวังชิ้นแพร่
259บ้านป่าคา7แม่พุงวังชิ้นแพร่
260บ้านปางไฮ8แม่พุงวังชิ้นแพร่
261บ้านป่าม่วง9แม่พุงวังชิ้นแพร่
262บ้านป่าไผ่11แม่พุงวังชิ้นแพร่
263บ้านสวนป่าสรอย14แม่พุงวังชิ้นแพร่
264บ้านแม่พุงหลวง15แม่พุงวังชิ้นแพร่
265บ้านวังกวางเหนือ16แม่พุงวังชิ้นแพร่
266บ้านใหม่1วังชิ้นวังชิ้นแพร่
267บ้านวังชิ้น2วังชิ้นวังชิ้นแพร่
268บ้านวังเบอะ3วังชิ้นวังชิ้นแพร่
269บ้านสีทิใน4วังชิ้นวังชิ้นแพร่
270บ้านหาดรั่ว6วังชิ้นวังชิ้นแพร่
271บ้านนาเวียง7วังชิ้นวังชิ้นแพร่
272บ้านนาใหม่8วังชิ้นวังชิ้นแพร่
273บ้านม่วงคำ1สรอยวังชิ้นแพร่
274บ้านแม่ขมิง2สรอยวังชิ้นแพร่
275บ้านป่าป๋วย3สรอยวังชิ้นแพร่
276บ้านแม่ขมวก4สรอยวังชิ้นแพร่
277บ้านแม่หละ5สรอยวังชิ้นแพร่
278บ้านปางงุ้น6สรอยวังชิ้นแพร่
279บ้านไฮย้อย7สรอยวังชิ้นแพร่
280บ้านแพะดอนมูล8สรอยวังชิ้นแพร่
281บ้านดงเจริญ9สรอยวังชิ้นแพร่
282บ้านม่วงคำใต้10สรอยวังชิ้นแพร่
283บ้านเจริญสุข11สรอยวังชิ้นแพร่
284บ้านแดนชุมพล1แดนชุมพลสองแพร่
285บ้านโทกค่า2แดนชุมพลสองแพร่
286บ้านแดนชุมพล4แดนชุมพลสองแพร่
287บ้านป่าแดง1เตาปูนสองแพร่
288บ้านท่อสมาน2เตาปูนสองแพร่
289บ้านเตาปูน3เตาปูนสองแพร่
290บ้านนาไร่เดียว4เตาปูนสองแพร่
291บ้านข่วงชมภู5เตาปูนสองแพร่
292บ้านปงค่า6เตาปูนสองแพร่
293บ้านอัมพวัน7เตาปูนสองแพร่
294บ้านอัมพวัน8เตาปูนสองแพร่
295บ้านท่อสมาน9เตาปูนสองแพร่
296บ้านเตาปูน10เตาปูนสองแพร่
297บ้านท่อสมาน11เตาปูนสองแพร่
298บ้านทุ่งน้าว2ทุ่งน้าวสองแพร่
299บ้านทุ่งน้าว6ทุ่งน้าวสองแพร่
300บ้านธาตุพระลอ1บ้านกลางสองแพร่
301บ้านเหล่าเหนือ4บ้านกลางสองแพร่
302บ้านหนองสุวรรณ8บ้านกลางสองแพร่
303บ้านวังดิน9บ้านกลางสองแพร่
304บ้านต้นผึ้ง11บ้านกลางสองแพร่
305บ้านศรีมูลเรือง4บ้านหนุนสองแพร่
306บ้านหล่ายห้วย5บ้านหนุนสองแพร่
307บ้านลองลือบุญ6บ้านหนุนสองแพร่
308บ้านศรีมูลเรือง7บ้านหนุนสองแพร่
309ป่าเลาเหนือ10สะเอียบสองแพร่
310บ้านลูนิเกตุ1ห้วยหม้ายสองแพร่
311บ้านห้วยขอน3ห้วยหม้ายสองแพร่
312บ้านป่าคา4ห้วยหม้ายสองแพร่
313บ้านต้นหนุน5ห้วยหม้ายสองแพร่
314บ้านดอนแก้ว6ห้วยหม้ายสองแพร่
315บ้านห้วยหม้าย7ห้วยหม้ายสองแพร่
316บ้านห้วยกาน8ห้วยหม้ายสองแพร่
317บ้านลูนิเกตุเหนือ9ห้วยหม้ายสองแพร่
318บ้านนาตอง10ห้วยหม้ายสองแพร่
319บ้านห้วยขอน11ห้วยหม้ายสองแพร่
320บ้านใหม่จัดสรร12ห้วยหม้ายสองแพร่
321บ้านลูนิเกตุ13ห้วยหม้ายสองแพร่
322บ้านห้วยขอน14ห้วยหม้ายสองแพร่
323บ้านลูนิเกตุ15ห้วยหม้ายสองแพร่
324บ้านห้วยขอน16ห้วยหม้ายสองแพร่
325บ้านห้วยหม้ายหล่ายห้วย17ห้วยหม้ายสองแพร่
326บ้านกวางเหนือ1บ้านกวางสูงเม่นแพร่
327บ้านกวางใต้2บ้านกวางสูงเม่นแพร่
328บ้านน้ำพุ3บ้านกวางสูงเม่นแพร่
329บ้านกวางใหม่4บ้านกวางสูงเม่นแพร่
330บ้านกุญชรนิมิต5บ้านกวางสูงเม่นแพร่
331บ้านกวางใหม่ถาวร6บ้านกวางสูงเม่นแพร่
332บ้านปงท่าข้าม1บ้านปงสูงเม่นแพร่
333บ้านปงท่าข้าม2บ้านปงสูงเม่นแพร่
334บ้านปงหัวหาด3บ้านปงสูงเม่นแพร่
335บ้านหาดเจริญ4บ้านปงสูงเม่นแพร่
336บ้านปงท่าข้าม5บ้านปงสูงเม่นแพร่
337บ้านปงหาดเจริญ6บ้านปงสูงเม่นแพร่
338บ้านหาดลี่4สบสายสูงเม่นแพร่
339บ้านช่องลม1หัวฝายสูงเม่นแพร่
340บ้านช่องลม2หัวฝายสูงเม่นแพร่
341บ้านหัวฝาย3หัวฝายสูงเม่นแพร่
342บ้านทุ่งเจริญ4หัวฝายสูงเม่นแพร่
343บ้านเหล่าป่าผึ้ง5หัวฝายสูงเม่นแพร่
344บ้านป่าผึ้ง6หัวฝายสูงเม่นแพร่
345บ้านดอนชัย7หัวฝายสูงเม่นแพร่
346บ้านช่องลม8หัวฝายสูงเม่นแพร่
347บ้านเหล่าเจริญ9หัวฝายสูงเม่นแพร่
348บ้านหัวฝาย10หัวฝายสูงเม่นแพร่
349บ้านเหล่าป่าผึ้ง11หัวฝายสูงเม่นแพร่
350บ้านเหล่าป่าผึ้ง12หัวฝายสูงเม่นแพร่
351บ้านช่องลม13หัวฝายสูงเม่นแพร่
352บ้านริมยม1ทุ่งแค้วหนองม่วงไข่แพร่
353บ้านทุ่งแค้ว2ทุ่งแค้วหนองม่วงไข่แพร่
354บ้านทุ่งแค้ว3ทุ่งแค้วหนองม่วงไข่แพร่
355บ้านทุ่งแค้ว4ทุ่งแค้วหนองม่วงไข่แพร่
356บ้านหนองน้ำรัด1น้ำรัดหนองม่วงไข่แพร่
357บ้านน้ำรัด2น้ำรัดหนองม่วงไข่แพร่
358บ้านย่านยาว3น้ำรัดหนองม่วงไข่แพร่
359บ้านอุทธรณ์4น้ำรัดหนองม่วงไข่แพร่
360บ้านย่านยาวเหนือ5น้ำรัดหนองม่วงไข่แพร่
361บ้านน้ำรัด6น้ำรัดหนองม่วงไข่แพร่
362บ้านวังหลวง1วังหลวงหนองม่วงไข่แพร่
363บ้านวังหลวง2วังหลวงหนองม่วงไข่แพร่
364บ้านวังหลวง3วังหลวงหนองม่วงไข่แพร่
365บ้านวังหลวง4วังหลวงหนองม่วงไข่แพร่
366บ้านวังหลวง5วังหลวงหนองม่วงไข่แพร่