พังงา

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านบางกุ่ม1กะปงกะปงพังงา
2บ้านกะปง2กะปงกะปงพังงา
3บ้านท่านา1ท่านากะปงพังงา
4บ้านบากพู่3ท่านากะปงพังงา
5บ้านบางพาง4ท่านากะปงพังงา
6บ้านปากคลอง3รมณีย์กะปงพังงา
7บ้านเหมาะ1เหมาะกะปงพังงา
8บ้านปลายวา2เหมาะกะปงพังงา
9บ้านสะพานเสือ3เหมาะกะปงพังงา
10บ้านในหนด4เหมาะกะปงพังงา
11บ้านในหนด4เหมาะกะปงพังงา
12บ้านนกฮูก1เหลกะปงพังงา
13บ้านปากเหล2เหลกะปงพังงา
14บ้านน้ำจืด3เกาะยาวน้อยเกาะยาวพังงา
15บ้านท่าเขา4เกาะยาวน้อยเกาะยาวพังงา
16บ้านแหลมยาง6เกาะยาวน้อยเกาะยาวพังงา
17บ้านอันเป้า 7เกาะยาวน้อยเกาะยาวพังงา
18บ้านคลองเหีย1เกาะยาวใหญ่เกาะยาวพังงา
19บ้านช่องหลาด2เกาะยาวใหญ่เกาะยาวพังงา
20บ้านย่าหมี3เกาะยาวใหญ่เกาะยาวพังงา
21บ้านคลองบอน4เกาะยาวใหญ่เกาะยาว พังงา
22บ้านห้วยทรัพย์6คุระคุระบุรีพังงา
23บ้านบางหว้า9คุระคุระบุรีพังงา
24บ้านสวนใหม่12คุระคุระบุรีพังงา
25บ้านทุ่งละออง4บางวันคุระบุรีพังงา
26บ้านนายทุย4แม่นางขาวคุระบุรีพังงา
27บ้านกระโสม1กระโสมตะกั่วทุ่งพังงา
28กุโบบ้านเขาเปาะ5กระโสมตะกั่วทุ่งพังงา
29บ้านหินสามก้อน6กระโสมตะกั่วทุ่งพังงา
30บ้านบางนุ6กะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
31บ้านเชียงใหม่7กะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
32บ้านติเต๊ะ5คลองเคียนตะกั่วทุ่งพังงา
33บ้านท่านุ่น7โคกกลอยตะกั่วทุ่งพังงา
34บ้านวัดเขา10โคกกลอยตะกั่วทุ่งพังงา
35บ้านท่าปากแหว่ง11โคกกลอยตะกั่วทุ่งพังงา
36บ้านตากแดด1ท่าอยู่ตะกั่วทุ่งพังงา
37บ้านทุ่งกรุด4ท่าอยู่ตะกั่วทุ่งพังงา
38บ้านโตนดินใน9ถ้ำตะกั่วทุ่งพังงา
39บ้านนา (ทองหลาง)3หล่อยูงตะกั่วทุ่งพังงา
40บ้านบางเหรียง 2ตำตัวตะกั่วป่าพังงา
41บ้านบางจ๋วน4บางไทรตะกั่วป่าพังงา
42บ้านดอกแดง5บางไทรตะกั่วป่าพังงา
43บ้านทุ่งกก7บางไทรตะกั่วป่าพังงา
44บ้านท่าจูดคุ้งควนถ้ำ3บางนายสีตะกั่วป่าพังงา
45บ้านบางใหญ่4บางนายสีตะกั่วป่าพังงา
46บ้านบางนายสี6บางนายสีตะกั่วป่าพังงา
47บ้านทุ่งต่อเรือ2โคกเจริญทับปุดพังงา
48บ้านเขาตำหนาน1ถ้ำทองหลางทับปุดพังงา
49บ้านถ้ำทองหลาง2ถ้ำทองหลางทับปุดพังงา
50บ้านไม้งาม3ถ้ำทองหลางทับปุดพังงา
51บ้านในวัง4ถ้ำทองหลางทับปุดพังงา
52บ้านบางเหรียงใต้ 2บางเหรียงทับปุดพังงา
53บ้านคอกช้าง3บางเหรียงทับปุดพังงา
54บ้านปากด่าน5บางเหรียงทับปุดพังงา
55บ้านฝายท่า3ทุ่งมะพร้าวท้ายเหมืองพังงา
56บ้านนาใน4ทุ่งมะพร้าวท้ายเหมืองพังงา
57บ้านบางทอง2บางทองท้ายเหมืองพังงา
58บ้านเขาหลัก2ลำแก่นท้ายเหมืองพังงา
59บ้านดอนจันทร์6ลำแก่นท้ายเหมืองพังงา
60บ้านเก้าเจ้า6ลำภีท้ายเหมืองพังงา
61บ้านฝ่ายท่า2ถ้ำน้ำผุดเมืองพังงาพังงา
62บ้านทุ่งคาโงก1ทุ่งคาโงกเมืองพังงาพังงา
63บ้านบางม่า2ทุ่งคาโงกเมืองพังงาพังงา
64บ้านตีนเขา3ทุ่งคาโงกเมืองพังงาพังงา
65บ้านบางกัน-บางมุด4ทุ่งคาโงกเมืองพังงาพังงา
66บ้านทับเหรียง5ทุ่งคาโงกเมืองพังงาพังงา
67บ้านบางเตยกลาง2บางเตยเมืองพังงาพังงา
68บ้านในโตน3ป่ากอเมืองพังงาพังงา
69บ้านพรุดีด4ป่ากอเมืองพังงาพังงา
70บ้านนอก5ป่ากอเมืองพังงาพังงา
71บ้านทับเหวน3สองแพรกเมืองพังงาพังงา