อุบลราชธานี

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านกาบิน1กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
2บ้านดอนป่าก่อ2กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
3บ้านป่าข่า3กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
4ป่าบ้านนาหว้าน้อย4กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
5บ้านโนนมะเขือ5กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
6บ้านก่อ6กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
7บ้านดอนม่วง7กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
8บ้านโนนดอกแก้ว8กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
9ป่าบ้านตุใหญ่9กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
10บ้านดอนเหมือดแอ่11กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
11บ้านนาสะแบง12กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
12ป่าบ้านนาเจริญ13กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
13บ้านดอนเหมือดแอ่14กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
14บ้านหนองบั่ว3แก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
15ป่าบ้านฟ้าห่วน4แก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
16บ้านแก้งกกก่อ6แก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
17ป่าบ้านตาดโตน7แก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
18บ้านหนองบัว8แก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
19บ้านขุมคำ9แก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
20ป่าบ้านแก่งเค็ง12แก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
21บ้านนาสีดา2ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
22บ้านน้ำเกลี้ยง3ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
23บ้านโคกเลาะ4ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
24บ้านหินโงม5ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
25บ้านโนนหอม9ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
26บ้านวังนอง10ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
27บ้านบุ่งแสง11ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
28บ้านโคกกลาง12ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
29บ้านดอนอีด่อน13ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
30บ้านโคกเลาะ15ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
31ป่าบ้านคำแม่บุ่ย6โนนสว่างกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
32ป่าบ้านแก้งลิง7โนนสว่างกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
33ป่าบ้านแข็งขยัน8โนนสว่างกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34ป่าบ้านดงบัง10โนนสว่างกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
35บ้านหนองทันน้ำ1หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
36บ้านบก2หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
37บ้านชาติ3หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
38บ้านโนนหินแร่4หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
39บ้านสองคอน5หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
40บ้านศรีเชียงใหม่10หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
41บ้านแสนอุดมเหนือ11หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
42บ้านบก12หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
43บ้านหนองคู13หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
44บ้านแก้งเหนือ1แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี
45บ้านสนมหมากหญ้า4แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี
46บ้านนาขนัน5แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี
47บ้านนาหนองทุ่ง6แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี
48บ้านนาแมด7แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี
49บ้านร่องไผ่8แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี
50บ้านเตย3ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
51บ้านดอนเค็มเหนือ4ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
52บ้านโนนแดง6ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
53บ้านเหมือดแอ่7ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
54บ้านดงเอ็น8ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
55บ้านหนองทรายเค็ม9ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
56บ้านทรายมูล10ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
57บ้านหนองบัว11ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
58บ้านหนองบัว12ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
59บ้านศรีโคกกลาง15ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
60บ้านห้วยยาง10เขมราฐเขมราฐอุบลราชธานี
61บ้านาเมือง3นาแวงเขมราฐอุบลราชธานี
62บ้านบุ้งขี้เหล็ก4นาแวงเขมราฐอุบลราชธานี
63บ้านนาสะอาด7นาแวงเขมราฐอุบลราชธานี
64บ้านทรายทอง8นาแวงเขมราฐอุบลราชธานี
65บ้านโพธิ์เมือง9นาแวงเขมราฐอุบลราชธานี
66บ้านหนองเมืองซุ่ม11นาแวงเขมราฐอุบลราชธานี
67บ้านอุดมศิลป์1หนองสิมเขมราฐอุบลราชธานี
68บ้านนาหว้า2หนองสิมเขมราฐอุบลราชธานี
69บ้านโนนประทาย3หนองสิมเขมราฐอุบลราชธานี
70บ้านว้าม่วง4หนองสิมเขมราฐอุบลราชธานี
71บ้านป่าข่า7หนองสิมเขมราฐอุบลราชธานี
72บ้านตาแหลว5หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี
73บ้านม่วงเฒ่า6หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี
74บ้านอีเติ่ง7หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี
75บ้านดาวคะนอง9หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี
76บ้านชาติเจริญ14หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี
77บ้านกลางใหญ่3กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
78บ้านไผ่4กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
79บ้านสวน5กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
80บ้านไผ่7กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
81บ้านกลางใหญ่9กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
82บ้านโคก11กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
83บ้านโนนใหญ่3ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
84บ้านโนนใหญ่4ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
85บ้านก่อ5ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
86บ้านเอ้6ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
87บ้านพับ7ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
88บ้านโนนโพธิ์9ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
89บ้านท่าลาด10ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
90บ้านนามน11ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
91บ้านดงยาง12ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
92บ้านเขื่องกลาง3เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี
93บ้านโนนธาตุ6เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี
94บ้านนาดูน7เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี
95บ้านจานเขื่อน8เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี
96บ้านกุดกระเสียน11เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี
97บ้านหัวทุ่ง2ค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี
98บ้านค้อทอง3ค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี
99บ้านค้อทอง4ค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี
100บ้านแก้งโพธิ์10ค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี
101บ้านหวาง6ชีทวนเขื่องในอุบลราชธานี
102บ้านหนองดูน10ชีทวนเขื่องในอุบลราชธานี
103บ้านหนองโน11ชีทวนเขื่องในอุบลราชธานี
104บ้านแดงหม้อ1แดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี
105บ้านบุตร3แดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี
106บ้านบุตร4แดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี
107บ้านทุ่ง5แดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี
108บ้านท่าค้อ5ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
109บ้านหนองแสง6ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
110บ้านโนนจานใหญ่8ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
111บ้านท่าไห9ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
112บ้านใหม่พัฒนา10ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
113บ้านท่าไห12ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
114บ้านท่าไห13ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
115บ้านธาตุน้อย2ธาตุน้อยเขื่องในอุบลราชธานี
116บ้านดินดำ3ธาตุน้อยเขื่องในอุบลราชธานี
117บ้านคำไฮ4ธาตุน้อยเขื่องในอุบลราชธานี
118บ้านธาตุน้อย7ธาตุน้อยเขื่องในอุบลราชธานี
119บ้านนาคำใหญ่1นาคำใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
120บ้านป่าข่า4นาคำใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
121บ้านป่าข่า5นาคำใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
122บ้านแสงน้อย6นาคำใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
123บ้านแสงน้อย7นาคำใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
124บ้านโนนรัง1โนนรังเขื่องในอุบลราชธานี
125บ้านแก้งซาว3โนนรังเขื่องในอุบลราชธานี
126บ้านนาผาย5โนนรังเขื่องในอุบลราชธานี
127บ้านนาแก้ว1บ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี
128บ้านนาแก้ว3บ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี
129บ้านกอก4บ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี
130บ้านกอก6บ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี
131บ้านโพนทราย4บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี
132บ้านชาติ5บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี
133บ้านโพนทอง7บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี
134บ้านทุ่งใหญ่9บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี
135บ้านยางขี้นก1ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
136บ้านยางขี้นก2ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
137บ้านผักแว่น3ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
138บ้านผักแว่น4ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
139บ้านก่อน้อย6ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
140บ้านคำสมอ7ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
141บ้านคำสมอ9ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
142บ้านยางขี้นก10ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
143บ้านดู่น้อย3ศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี
144บ้านนาดี5ศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี
145บ้านอีต้อม6ศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี
146บ้านหนองห้าง7ศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี
147บ้านหนองกวาง8ศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี
148บ้านกุดตากล้า4สร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี
149บ้านขามป้อม5สร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี
150บ้านหนองหล่ม9สร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี
151บ้านศรีบัว12สร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี
152บ้านธาตุเทิง1สหธาตุเขื่องในอุบลราชธานี
153บ้านธาตุกลาง3สหธาตุเขื่องในอุบลราชธานี
154บ้านธาตุลุ่ม4สหธาตุเขื่องในอุบลราชธานี
155บ้านโนนกอก6สหธาตุเขื่องในอุบลราชธานี
156บ้านหนองเหล่า1หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
157บ้านคูขาด3หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
158บ้านโพนเมือง4หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
159บ้านคอนป่าช้า (บ้านป่าก่อ)6หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
160บ้านสร้างช้าง7หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
161บ้านคำหมี8หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
162บ้านป่าก่อ9หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
163บ้านหนองเหล่า10หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
164บ้านหนองเหล่า11หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
165บ้านหัวดอน2หัวดอนเขื่องในอุบลราชธานี
166บ้านท่าวารี4หัวดอนเขื่องในอุบลราชธานี
167บ้านแขม5หัวดอนเขื่องในอุบลราชธานี
168บ้านวังอ้อ9หัวดอนเขื่องในอุบลราชธานี
169บ้านแก่งตะนะ1โขงเจียมโขงเจียมอุบลราชธานี
170บ้านห้วยสะอาม3โขงเจียมโขงเจียมอุบลราชธานี
171บ้านตุงลุง5โขงเจียมโขงเจียมอุบลราชธานี
172บ้านดอนสวรรค์9โขงเจียมโขงเจียมอุบลราชธานี
173บ้านหัวเห่วพัฒนา 211โขงเจียมโขงเจียมอุบลราชธานี
174บ้านผาประตูทอง12โขงเจียมโขงเจียมอุบลราชธานี
175บ้านนาโพธิ์กลาง1นาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี
176บ้านนาโพธิ์ใต้2นาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี
177บ้านคันท่าเกวียน3นาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี
178บ้านหนองผือ4นาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี
179บ้านซะซอม7นาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี
180บ้านนาโพธิ์เหนือ8นาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี
181บ้านโนนสวรรค์9นาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี
182บ้านหนองเจริญ10นาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี
183บ้านดงมะไฟ5หนองแสงใหญ่โขงเจียมอุบลราชธานี
184บ้านหนองแสงน้อย6หนองแสงใหญ่โขงเจียมอุบลราชธานี
185บ้านห้วยไผ่1ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานี
186บ้านห้วยหมาก2ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานี
187บ้านหนองฆ้อง6ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานี
188บ้านหนองผือน้อย7ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานี
189บ้านถ้ำป่อง8ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานี
190บ้านห้วยหมากเหนือ9ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานี
191บ้านห้วยไผ่10ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานี
192บ้านนาบัว3ห้วยยางโขงเจียมอุบลราชธานี
193บ้านดงแถบ6ห้วยยางโขงเจียมอุบลราชธานี
194บ้านาบัวใต้9ห้วยยางโขงเจียมอุบลราชธานี
195ป่าดอนปู่ตา10ห้วยยางโขงเจียมอุบลราชธานี
196บ้านยางกระเดา2ท่าเมืองดอนมดแดงอุบลราชธานี
197บ้านโอด3ท่าเมืองดอนมดแดงอุบลราชธานี
198บ้านนาดี4ท่าเมืองดอนมดแดงอุบลราชธานี
199บ้านโนนสวาง6ท่าเมืองดอนมดแดงอุบลราชธานี
200บ้านท่าเมือง9ท่าเมืองดอนมดแดงอุบลราชธานี
201บ้านดงหนองอีเฒ่า4เหล่าแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี
202บ้านแขม3เมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี
203บ้านสมสะอาด4เมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี
204บ้านแขมเจริญ16เมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี
205บ้านสมสะอาด27เมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี
206บ้านแก้ง1แก้งเดชอุดมอุบลราชธานี
207บ้านแก้ง2แก้งเดชอุดมอุบลราชธานี
208บ้านยาง4แก้งเดชอุดมอุบลราชธานี
209บ้านแถวสะอาด8แก้งเดชอุดมอุบลราชธานี
210บ้านนาอุดม1โนนสมบูรณ์เดชอุดมอุบลราชธานี
211บ้านนาแก2โนนสมบูรณ์เดชอุดมอุบลราชธานี
212บ้านโนนสมบูรณ์5โนนสมบูรณ์เดชอุดมอุบลราชธานี
213บ้านขนวน6โนนสมบูรณ์เดชอุดมอุบลราชธานี
214บ้านราษฎร์พัฒนา8โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
215บ้านกลาง1กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
216บ้านบก2กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
217บ้านเม็กใหญ่4กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
218บ้านโนนสวรรค์5กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
219บ้านหลุบเลา6กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
220บ้านเม็กน้อย7กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
221บ้านบัวเทียม9กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
222บ้านโนนใหญ่10กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
223บ้านบก14กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
224บ้านกลาง15กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
225บ้านหมากมาย17กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
226บ้านเม็กใหญ่18กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
227บ้านโนนขาม1กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
228บ้านดอนม่วย2กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
229บ้านโนนกอย4กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
230บ้านกุดประทาย5กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
231บ้านหนองคู6กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
232บ้านโนนเค็ง7กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
233บ้านคำนาแซง9กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
234บ้านเหล่า13กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
235บ้านเสียมเจริญ17กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
236บ้านหมากหมาย3กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
237บ้านหมากหมาย13กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
238บ้านโพธิ์ไทร1ตบหูเดชอุดมอุบลราชธานี
239บ้านโพนดวน3ตบหูเดชอุดมอุบลราชธานี
240บ้านโนนแก้ง5ตบหูเดชอุดมอุบลราชธานี
241บ้านเสาเล้า9ตบหูเดชอุดมอุบลราชธานี
242บ้านสองคอน10ตบหูเดชอุดมอุบลราชธานี
243บ้านคำตาว11ตบหูเดชอุดมอุบลราชธานี
244บ้านโนนแคน19ตบหูเดชอุดมอุบลราชธานี
245บ้านท่าโพธิ์ศรี3ท่าโพธิ์ศรีเดชอุดมอุบลราชธานี
246บ้านวารีอุดม6ท่าโพธิ์ศรีเดชอุดมอุบลราชธานี
247บ้านโนน2ทุ่งเทิงเดชอุดมอุบลราชธานี
248บ้านหนองโพธิ์ไฮ5ทุ่งเทิงเดชอุดมอุบลราชธานี
249บ้านโนนจันทร์8ทุ่งเทิงเดชอุดมอุบลราชธานี
250บ้านบัวเจริญ9ทุ่งเทิงเดชอุดมอุบลราชธานี
251บ้านหนองขี้เห็นใหญ่11ทุ่งเทิงเดชอุดมอุบลราชธานี
252บ้านม่วง5นาส่วงเดชอุดมอุบลราชธานี
253บ้านกระเบื้อง6นาส่วงเดชอุดมอุบลราชธานี
254บ้านหนองบัว7นาส่วงเดชอุดมอุบลราชธานี
255บ้านกุดยาง8นาส่วงเดชอุดมอุบลราชธานี
256บ้านโนนจิก12นาส่วงเดชอุดมอุบลราชธานี
257บ้านโนนแฝก5บัวงามเดชอุดมอุบลราชธานี
258บ้านบัวทอง9บัวงามเดชอุดมอุบลราชธานี
259บ้านอุดมชาติ12บัวงามเดชอุดมอุบลราชธานี
260บ้านท่าหลวง2สมสะอาดเดชอุดมอุบลราชธานี
261บ้านม่วง3สมสะอาดเดชอุดมอุบลราชธานี
262บ้านนาคำ5สมสะอาดเดชอุดมอุบลราชธานี
263บ้านโนนสนาม6สมสะอาดเดชอุดมอุบลราชธานี
264บ้านสวนฝ้าย7สมสะอาดเดชอุดมอุบลราชธานี
265บ้านกระเดียน1กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
266บ้านกระเดียน2กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
267บ้านนาหว้า3กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
268บ้านเล้ากลาง4กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
269บ้านลาด6กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
270บ้านชาติ7กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
271บ้านเวียงสวรรค์9กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
272บ้านกุดยาลวน1กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
273บ้านกุดเม็ก2กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
274บ้านกาจับ3กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
275บ้านหนองเต่า4กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
276บ้านดอนเลือ5กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
277บ้านคึม6กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
278บ้านไผ่7กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
279บ้านกุศกร1กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
280บ้านจิก2กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
281บ้านลาดสมดี3กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
282บ้านศรีสุข4กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
283บ้านกุงใหญ่5กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
284บ้านกุงน้อย6กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
285บ้านดอนกลาง7กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
286บ้านโนนกระโจม8กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
287บ้านกุศกร9กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
288บ้านเกษม1เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
289บ้านนิคม2เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
290บ้านกุดชมภู3เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
291บ้านเหมือดแอ4เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
292บ้านกอก5เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
293บ้านคำเจริญ6เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
294บ้านคำสมิงใต้7เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
295บ้านเกษม8เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
296บ้านเกษม9เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
297บ้านนาคำ10เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
298บ้านคำสมิง11เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
299บ้านคำสมิงกลาง12เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
300บ้านหนองเอาะ13เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
301บ้านหนองสิม14เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
302บ้านกึ่งพุทธการ15เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
303บ้านเซเป็ด2เซเป็ดตระการพืชผลอุบลราชธานี
304บ้านขามเปี้ย1ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
305บ้านน้ำคำ2ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
306บ้านขามเปี้ย4ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
307บ้านตาหมุด6ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
308บ้านนาคิแลน7ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
309บ้านดอนตะมุน9ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
310บ้านโนนบ่อแบ่ง11ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
311บ้านโนนไฮ12ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
312บ้านหนองทับช้าง6ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี
313บ้านดอนใหญ่7ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี
314บ้านคำนามูล8ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี
315บ้านดอนม่วง2คอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานี
316บ้านนาโป่งน้อย4คอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานี
317บ้านห้วยหวาย9คอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานี
318บ้านม่วงเดียด1คำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานี
319บ้านอี2คำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานี
320บ้านฮี3คำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานี
321บ้านคำไหล6คำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานี
322บ้านดอนมากมาย7คำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานี
323บ้านแพง8คำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานี
324บ้านสร้างโอง2โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
325บ้านโคกจาน3โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
326บ้านไร่ดง4โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
327บ้านโคกใหญ่5โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
328บ้านนาตาล6โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
329บ้านโคกน้อย7โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
330บ้านน้อย8โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
331บ้านโนนสว่าง9โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
332บ้านแอมเจริญ10โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
333บ้านนาเจริญ12โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
334บ้านโพนสิม4เซเป็ดตระการพืชผลอุบลราชธานี
335บ้านนาเดื่อ5เซเป็ดตระการพืชผลอุบลราชธานี
336บ้านเสาธงใหญ่6เซเป็ดตระการพืชผลอุบลราชธานี
337บ้านนาแค8เซเป็ดตระการพืชผลอุบลราชธานี
338บ้านตระการ1ตระการตระการพืชผลอุบลราชธานี
339บ้านเอ็นอ้า2ตระการตระการพืชผลอุบลราชธานี
340บ้านโพนเมือง3ตระการตระการพืชผลอุบลราชธานี
341บ้านดอนหมู4ตระการตระการพืชผลอุบลราชธานี
342บ้านตระการ6ตระการตระการพืชผลอุบลราชธานี
343บ้านโพนเมือง7ตระการตระการพืชผลอุบลราชธานี
344บ้านหนองขุ่น1ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
345บ้านคำปะโอ๊ะ2ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
346บ้านตากแดด3ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
347บ้านตากแดด4ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
348บ้านไผ่ล้อม5ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
349บ้านศรีหลักชัย7ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
350บ้านสร้างแป้น8ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
351บ้านนาบัว10ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
352บ้านภ้ำแข้1ถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี
353บ้านโนนสูง5ถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี
354บ้านห้วยทีเหนือ7ถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี
355บ้านห้วยทีใต้8ถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี
356บ้านบ๋าหอย9ถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี
357บ้านเทวัญ5ท่าหลวงตระการพืชผลอุบลราชธานี
358บ้านแก้งอะฮวน6ท่าหลวงตระการพืชผลอุบลราชธานี
359บ้านเลิงนกทา7ท่าหลวงตระการพืชผลอุบลราชธานี
360บ้านหนองสะโน8ท่าหลวงตระการพืชผลอุบลราชธานี
361บ้านนาพิน1นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
362บ้านนาพิน2นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
363บ้านดอนจิก3นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
364บ้านดอนเค็ง4นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
365บ้านเสาธงน้อย5นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
366บ้านโหมน6นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
367บ้านดอนกลาง7นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
368บ้านป่าขี8นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
369บ้านโนนฮาง9นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
370บ้านดอนใต้10นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
371บ้านนาสะไม1นาสะไมตระการพืชผลอุบลราชธานี
372บ้านคำผักแว่น3นาสะไมตระการพืชผลอุบลราชธานี
373บ้านน้ำคำ5นาสะไมตระการพืชผลอุบลราชธานี
374บ้านใหม่เจริญ7นาสะไมตระการพืชผลอุบลราชธานี
375บ้านสมบูรณ์8นาสะไมตระการพืชผลอุบลราชธานี
376บ้านโพนงาม9นาสะไมตระการพืชผลอุบลราชธานี
377บ้านคำปลัดแฮด12นาสะไมตระการพืชผลอุบลราชธานี
378บ้านน้ำคำใต้13นาสะไมตระการพืชผลอุบลราชธานี
379บ้านร่องข่า1โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
380บ้านโคกสว่าง2โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
381บ้านโนนกุง3โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
382บ้านน้ำคำ4โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
383บ้านนาห้วยแดง5โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
384บ้านดอนตูม6โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
385บ้านศรีสวัสดิ์9โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
386บ้านขามเปี้ย11โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
387บ้านนกเขียน12โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
388บ้านพอกน้อย2เป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
389บ้านเป้า3เป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
390บ้านพอกใหญ่4เป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
391บ้านสมดี5เป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
392บ้านนางิ้ว6เป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
393บ้านโนนสำราญ7เป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
394บ้านศรีสุวรรณ9เป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
395บ้านดอนกอย10เป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
396บ้านสงยาง1สะพือตระการพืชผลอุบลราชธานี
397บ้านนางิ้ว2สะพือตระการพืชผลอุบลราชธานี
398บ้านแดง3สะพือตระการพืชผลอุบลราชธานี
399บ้านหนองเต่า1หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
400บ้านหนองเต่า2หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
401บ้านเขื่องใหญ่3หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
402บ้านเขื่องน้อย4หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
403บ้านโนนสวาง5หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
404บ้านแหลไหล6หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
405บ้านบกสว่าง7หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
406บ้านใหม่สีทอง8หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
407บ้านดอนก่อ3ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
408บ้านร่องน้ำขุ่น4ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
409บ้านนาจ่าย5ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
410บ้านอารีพัฒนา6ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
411บ้านนาดอกไม้7ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
412บ้านโนนสวาง9ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
413บ้านโนนสมบูรณ์10ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
414บ้านหัวดอน11ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
415บ้านดอนเวทย์12ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
416บ้านไหล่ทุ่ง1ไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
417บ้านดอนงัว3ไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
418บ้านคำข่า7ไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
419บ้านม่วงงาม10ไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
420บ้านบ่อหินพัฒนา11ไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
421บ้านไหล่ทุ่งพัฒนา12ไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
422บ้านคำหว้า1คำหว้าตาลสุมอุบลราชธานี
423บ้านห้วยดู่3คำหว้าตาลสุมอุบลราชธานี
424บ้านนาทมเหนือ4คำหว้าตาลสุมอุบลราชธานี
425บ้านไฮหย่อง5คำหว้าตาลสุมอุบลราชธานี
426บ้านนาทมใต้6คำหว้าตาลสุมอุบลราชธานี
427บ้านค้อโคน7จิกเทิงตาลสุมอุบลราชธานี
428บ้านม่วงโคน1ตาลสุมตาลสุมอุบลราชธานี
429บ้านโคกค่าย7นาคายตาลสุมอุบลราชธานี
430บ้านนาแพง5สำโรงตาลสุมอุบลราชธานี
431บ้านหนองโน6สำโรงตาลสุมอุบลราชธานี
432บ้านหนองสะเดา7สำโรงตาลสุมอุบลราชธานี
433บ้านหนองกุงใหญ่1หนองกุงตาลสุมอุบลราชธานี
434บ้านหนองกุงน้อย2หนองกุงตาลสุมอุบลราชธานี
435บ้านคำเตยใต้5หนองกุงตาลสุมอุบลราชธานี
436บ้านป่าพอก1โนนสมบูรณ์นาจะหลวยอุบลราชธานี
437บ้านกวางดีด2โนนสมบูรณ์นาจะหลวยอุบลราชธานี
438บ้านโคกเทียม3โนนสมบูรณ์นาจะหลวยอุบลราชธานี
439บ้านป่าก้าว4โนนสมบูรณ์นาจะหลวยอุบลราชธานี
440บ้านโนนสมบูรณ์5โนนสมบูรณ์นาจะหลวยอุบลราชธานี
441บ้านป่าก้าว8โนนสมบูรณ์นาจะหลวยอุบลราชธานี
442บ้านพรสวรรค์2โนนสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
443บ้านดงสว่าง4โนนสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
444บ้านโนนป่ารัง7โนนสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
445บ้านตบหู8โนนสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
446บ้านคำอุดม9โนนสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
447บ้านโสกแสง2โสกแสงนาจะหลวยอุบลราชธานี
448บ้านคำม่วง3โสกแสงนาจะหลวยอุบลราชธานี
449บ้านทับไฮ4โสกแสงนาจะหลวยอุบลราชธานี
450บ้านทุ่งเพียง5โสกแสงนาจะหลวยอุบลราชธานี
451บ้านสุขสำราญ11โสกแสงนาจะหลวยอุบลราชธานี
452บ้านนาจะหลวย1นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
453บ้านท่าก่อ2นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
454บ้านคำโทน4นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
455บ้านดงขวาง6นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
456บ้านห้วยโลก7นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
457บ้านหลักเมือง8นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
458บ้านแก้งขี้เหล็ก9นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
459บ้านศรีพรหม10นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
460บ้านแก้วเรืองพัฒนา15นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
461บ้านไร่ภูจอง19นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
462บ้านตูม1บ้านตูมนาจะหลวยอุบลราชธานี
463บ้านคำบอน3บ้านตูมนาจะหลวยอุบลราชธานี
464บ้านโนนแดง8บ้านตูมนาจะหลวยอุบลราชธานี
465บ้านคำบอนสุขสันต์14บ้านตูมนาจะหลวยอุบลราชธานี
466บ้านตูม15บ้านตูมนาจะหลวยอุบลราชธานี
467บ้านฝั่งเพ1พรสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
468บ้านม่วง2พรสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
469บ้านตุ้ม4พรสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
470บ้านแสนชะนี5พรสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
471บ้านแก้งขอ6พรสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
472บ้านนาหินโหงน9พะลานนาตาลอุบลราชธานี
473บ้านหนองบัว11พะลานนาตาลอุบลราชธานี
474บ้านหนองหอย2พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
475บ้านพังเคน4พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
476บ้านโนนขุมคำ7พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
477บ้านด่านหม่วน9พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
478บ้านนาเวียง10พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
479บ้านหนองเมือง11พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
480บ้านหนองเต่า12พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
481บ้านนาอุดม15พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
482บ้านโนนสมบูรณ์17พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
483บ้านโคกก่อง18พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
484บ้านนาเยีย1นาเยียนาเยียอุบลราชธานี
485บ้านดอนยูง1นาดีนาเยียอุบลราชธานี
486บ้านนาดี4นาดีนาเยียอุบลราชธานี
487บ้านนาดู่6นาดีนาเยียอุบลราชธานี
488บ้านขี้เหล็ก7นาดีนาเยียอุบลราชธานี
489บ้านหนองสิมมา8นาดีนาเยียอุบลราชธานี
490บ้านหนองแปน9นาดีนาเยียอุบลราชธานี
491บ้านนาดู่10นาดีนาเยียอุบลราชธานี
492บ้านนางาม11นาดีนาเยียอุบลราชธานี
493บ้านขี้เหล็ก2ขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี
494บ้านหนองแสง7ขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี
495บ้านหนองขอน8ขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี
496บ้านภูวิไล11ขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี
497บ้านตาโกย7โคกสะอาดน้ำขุ่นอุบลราชธานี
498บ้านโคกสะอาด11โคกสะอาดน้ำขุ่นอุบลราชธานี
499บ้านอิสานเศรฐกิจ2ไพบูลย์น้ำขุ่นอุบลราชธานี
500บ้านหนองดุม4ไพบูลย์น้ำขุ่นอุบลราชธานี
501บ้านแสนถาวร5ไพบูลย์น้ำขุ่นอุบลราชธานี
502บ้านดอนโมกข์7ไพบูลย์น้ำขุ่นอุบลราชธานี
503บ้านโนนคำแก้ว8ไพบูลย์น้ำขุ่นอุบลราชธานี
504บ้านหนองดุมเหนือ11ไพบูลย์น้ำขุ่นอุบลราชธานี
505บ้านสว่างสุขเกษม13ไพบูลย์น้ำขุ่นอุบลราชธานี
506บ้านเก่าขาม1เก่าขามน้ำยืนอุบลราชธานี
507บ้านคำกลาง4เก่าขามน้ำยืนอุบลราชธานี
508บ้านโนนสูง5เก่าขามน้ำยืนอุบลราชธานี
509บ้านหนองทัน6เก่าขามน้ำยืนอุบลราชธานี
510บ้านดวน2โซงน้ำยืนอุบลราชธานี
511บ้านตาโม4โซงน้ำยืนอุบลราชธานี
512บ้านน้ำยืน6โซงน้ำยืนอุบลราชธานี
513บ้านค้อ7โซงน้ำยืนอุบลราชธานี
514บ้านหนองโพด4โดมประดิษฐ์น้ำยืนอุบลราชธานี
515บ้านโพนทอง9โดมประดิษฐ์น้ำยืนอุบลราชธานี
516บ้านหนองขอนพัฒนา21โดมประดิษฐ์น้ำยืนอุบลราชธานี
517บ้านหนองบัวพัฒนา14โดมประดิษฐ์น้ำยืนอุบลราชธานี
518บ้านบุเปื่อย1บุเปื่อยน้ำยืนอุบลราชธานี
519บ้านน้ำซับ2บุเปื่อยน้ำยืนอุบลราชธานี
520บ้านแก้วโตน3บุเปื่อยน้ำยืนอุบลราชธานี
521บ้านเกษตรสมบูรณ์7บุเปื่อยน้ำยืนอุบลราชธานี
522บ้านบุเปือย8บุเปื่อยน้ำยืนอุบลราชธานี
523บ้านพรสวรรค์9บุเปื่อยน้ำยืนอุบลราชธานี
524บ้านโนนก่อ11บุเปื่อยน้ำยืนอุบลราชธานี
525บ้านยาวกลาง1ยางน้ำยืนอุบลราชธานี
526บ้านหนองคู4ยางน้ำยืนอุบลราชธานี
527บ้านหนองตาบุญ9ยางน้ำยืนอุบลราชธานี
528บ้านยางใหญ่1ยางใหญ่น้ำยืนอุบลราชธานี
529บ้านโนนสวาง2ยางใหญ่น้ำยืนอุบลราชธานี
530บ้านดงกระชู3ยางใหญ่น้ำยืนอุบลราชธานี
531บ้านสวายน้อย4ยางใหญ่น้ำยืนอุบลราชธานี
532บ้านคำสะอาด5ยางใหญ่น้ำยืนอุบลราชธานี
533บ้านหนองม่วง6ยางใหญ่น้ำยืนอุบลราชธานี
534บ้านแสงเจริญ8ยางใหญ่น้ำยืนอุบลราชธานี
535บ้านยางพัฒนา10ยางใหญ่น้ำยืนอุบลราชธานี
536บ้านซำหวาย3สีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี
537บ้านศรีเมือง7สีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี
538บ้านคำข่า11สีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี
539บ้านศรีบุญเรือง12สีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี
540บ้านโนนเจริญศึกษา15สีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี
541บ้านซำหวายพัฒนา16สีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี
542บ้านป่าแขม2คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
543บ้านดงเมย3คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
544บ้านหนองบัว5คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
545บ้านแก้วยาง6คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
546บ้านหนองเรือ8คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
547บ้านอุดมชาติ9คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
548บ้านโนนสำราญ10คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
549บ้านศิลาชัย13คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
550บ้านโนนมาก14คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
551บ้านคอแลน18คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
552บ้านศรีสุนทร9บัวงามบุณฑริกอุบลราชธานี
553บ้านทักษิณพัฒนา11บัวงามบุณฑริกอุบลราชธานี
554บ้านหาดทรายคูณ1บ้านแมดบุณฑริกอุบลราชธานี
555บ้านนาแคน3บ้านแมดบุณฑริกอุบลราชธานี
556บ้านหนองขามใหญ่6บ้านแมดบุณฑริกอุบลราชธานี
557บ้านหาดใต้8บ้านแมดบุณฑริกอุบลราชธานี
558บ้านหาดใหญ่พัฒนา9บ้านแมดบุณฑริกอุบลราชธานี
559บ้านหาดเหนือ11บ้านแมดบุณฑริกอุบลราชธานี
560บ้านโนนน้อย2โพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี
561บ้านป่าเตี้ย3โพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี
562บ้านโนนสูง8โพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี
563บ้านเจริญพัฒนา11โพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี
564บ้านโพนสุขสันต์12โพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี
565บ้านคำอุดม13โพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี
566บ้านสร้างม่วง6หนองสะโนบุณฑริกอุบลราชธานี
567บ้านสมพรรัตน์10หนองสะโนบุณฑริกอุบลราชธานี
568บ้านจงเจริญ11หนองสะโนบุณฑริกอุบลราชธานี
569บ้านโนนแสนสุข18หนองสะโนบุณฑริกอุบลราชธานี
570บ้านสมพรรัตน์ใต้23หนองสะโนบุณฑริกอุบลราชธานี
571บ้านห้วยข่า1ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
572บ้านหนองแปก2ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
573บ้านหนองแปน3ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
574บ้านหนองเม็ก4ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
575บ้านแก้งสว่าง5ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
576บ้านคำบาก6ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
577บ้านสร้างหอม7ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
578บ้านบก8ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
579บ้านแก้งสมบูรณ์9ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
580บ้านหนองเหนียว10ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
581บ้านโป่งยอ11ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
582บ้านเก่ากลาง12ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
583บ้านห้วยข่าทักษิณ15ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
584บ้านโนนลำดวน16ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
585บ้านคำรุนราษฎร์17ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
586บ้านหนองหว้าพัฒนา18ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
587บ้านแคนทอง19ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
588บ้านหนองเม็ก21ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
589บ้านสร้างหอม22ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
590บ้านนาโพธิ์1นาโพธิ์พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
591บ้านเลิงบาก3นาโพธิ์พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
592บ้านชาดฮี5นาโพธิ์พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
593บ้านดอนสนาม6นาโพธิ์พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
594บ้านศรีอุดม8นาโพธิ์พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
595บ้านหนองไฮ2โนนกลางพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
596บ้านหนองไฮ3โนนกลางพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
597บ้านนกเต็น4โนนกลางพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
598บ้านโนนสมบัติ12โนนกลางพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
599บ้านโนนกาหลง1โนนกาหลงพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
600บ้านแก่งดูกใส2โนนกาหลงพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
601บ้านท่าช้าง3โพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
602บ้านเดื่อโดม5โพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
603บ้านสร้างแก้ว6โพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
604บ้านสร้างแก้ว8โพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
605บ้านสนามชัย9โพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
606บ้านโนนศิลาอ่อน15โพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
607บ้านหนองโพธิ์1โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
608บ้านโนนข่า2โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
609บ้านนาหว้า4โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
610บ้านท่าค้อ5โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
611บ้านสะพือใต้6โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
612บ้านโพธิ์ศรีเหนือ7โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
613บ้านสะเพือเหนือ8โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
614บ้านค้อใต้10โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
615บ้านโพธิ์ศรี13โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
616บ้านแก่งโพธิ์1ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
617บ้านผักหย่า2ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
618บ้านผักหย่า3ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
619บ้านไร่ใต้4ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
620บ้านไร่กลาง5ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
621บ้านโนนค้อ7ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
622บ้านโนนสุข8ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
623บ้านแก่งกอก10ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
624บ้านลุคุ11ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
625บ้านศรีภูดิน14ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
626บ้านโนนสร้างคำ15ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
627บ้านภูมะหรี2ดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
628บ้านไทรงาม7ดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
629บ้านห้วยแดง9ดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
630บ้านม่วงแมด11ดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
631บ้านดอนใหญ่13ดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
632บ้านสมบูรณ์สามัคคี17ดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
633บ้านทุ่งแสงตะวัน19ดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
634บ้านทุ่งเทวา23ดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
635บ้านอ่างหินน้อย1บ้านแขมพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
636บ้านหนองสำราญ3บ้านแขมพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
637บ้านนาชุม5บ้านแขมพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
638บ้านแขมใต้6บ้านแขมพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
639บ้านแขมเหนือ7บ้านแขมพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
640บ้านระเวเหนือ3ระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
641บ้านนาจาน4ระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
642บ้านดอนหวาย5ระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
643บ้านคำจาน6ระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
644บ้านคำผ่าน7ระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
645บ้านนาจาน10ระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
646บ้านหนองบัวฮี1หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
647บ้านหนองบัวฮี2หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
648บ้านเม็ก4หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
649บ้านบัวแดง5หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
650บ้านดูกอึ่ง6หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
651บ้านดอนงัว8หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
652บ้านบัวทอง9หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
653บ้านโนนยานาง11หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
654บ้านหนองสองห้อง12หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
655บ้านดอนก่อ1อ่างศิลาพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
656บ้านอ่างหินเหนือ2อ่างศิลาพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
657บ้านโนนจิกเจริญ6อ่างศิลาพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
658บ้านราษฎร์เจริญ7อ่างศิลาพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
659บ้านคำมณี7โพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
660บ้านเกาะแกด8โพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
661บ้านโนนใหญ่10โพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
662บ้านม่วงใหญ่1ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
663บ้านนาหิน2ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
664บ้านนามน3ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
665บ้านแก้งใต้4ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
666บ้านดอนกะทอด5ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
667บ้านตูย6ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
668บ้านม่วงส้ม7ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
669บ้านนานางงาม8ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
670บ้านออมพระ9ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
671บ้านสร้างสระแบง10ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
672บ้านห้วยสุ11ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
673บ้านจงพะไล12ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
674บ้านโนนศรีสุข13ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
675บ้านนาป่าไม้14ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
676บ้านหนองยาว15ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
677บ้านสร้างกุง4สองคอนโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
678บ้านนาพะเนียงออ5สองคอนโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
679บ้านจอมปลวกสูง8สองคอนโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
680บ้านสารภี1สารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
681บ้านโสกชัน2สารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
682บ้านพะลอง4สารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
683บ้านหินห่อม5สารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
684บ้านกะลึง6สารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
685บ้านไพรสวรรค์7สารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
686บ้านภูเวียง8สารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
687บ้านหนองผักแว่น9สารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
688บ้านนาเจริญ1สำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
689บ้านนาห้าง2สำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
690บ้านนาหว้า3สำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
691บ้านนาขาม4สำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
692บ้านสำโรง5สำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
693บ้านร่องคันแยง6สำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
694บ้านโนนศาลา9สำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
695บ้านน้ำคำ10สำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
696บ้านคำจ้าว3เหล่างามโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
697บ้านเหล่างาม6เหล่างามโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
698บ้านเกาะโรง7เหล่างามโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
699บ้านบัวยาง8ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
700บ้านเตย1เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี
701บ้านน้ำคำน้อย2เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี
702บ้านโนนขวาว4เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี
703บ้านน้ำคำแดง5เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี
704บ้านผาสุก7เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี
705บ้านทุ่งมณี8นาเลิงม่วงสามสิบอุบลราชธานี
706บ้านดอนแดง2ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
707บ้านหนองกระทอ5ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
708บ้านโนนดู่6ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
709บ้านเหล่าสูง7ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
710บ้านไผ่ใหญ่10ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
711บ้านชักแล่น3โพนแพงม่วงสามสิบอุบลราชธานี
712บ้านสมบูรณ์8โพนแพงม่วงสามสิบอุบลราชธานี
713บ้านม่วงสามสิบ1ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
714บ้านหนองหัวลิง2ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
715บ้านโนนค้อ3ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
716บ้านหนองขอน4ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
717บ้านตำแย6ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
718บ้านเหล่าข้าว7ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
719บ้านม่วงสามสิบ10ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
720บ้านดอนทับเสือ12ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
721บ้านน้ำอ้อม1ยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี
722บ้านโนนรังน้อย3ยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี
723บ้านหนองสองห้อง5ยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี
724บ้านหนองขุ่น8ยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี
725บ้านโนนสีมา9ยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี
726บ้านหนองสองห้อง10ยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี
727บ้านหนองขุ่น11ยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี
728บ้านหนองบัวแดง3ยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบอุบลราชธานี
729บ้านแคน4ยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบอุบลราชธานี
730บ้านยางสักกระโพหลุ่ม7ยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบอุบลราชธานี
731บ้านยางเทิง8ยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบอุบลราชธานี
732บ้านยางเครือ9ยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบอุบลราชธานี
733บ้านหนองไข่นก1หนองไข่นกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
734บ้านบก3หนองไข่นกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
735บ้านหนองไข่นก6หนองไข่นกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
736บ้านหนองไข่นก8หนองไข่นกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
737บ้านหนองช้างน้อย1หนองช้างใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
738บ้านหนองเม็ก2หนองช้างใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
739บ้านไพบูลย์3หนองช้างใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
740บ้านหนองช้างใหญ่4หนองช้างใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
741บ้านหนองแสง6หนองช้างใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
742บ้านคึห์3หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี
743บ้านเหล่าบก1เหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
744บ้านโนนชาติ5เหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
745บ้านยูงน้อย6เหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
746บ้านยางน้อย8เหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
747บ้านหนองหลัก9เหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
748บ้านดอนติ้ว11หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี
749บ้านหนองเหล่า1หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
750บ้านดอนแดงใหญ่2หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
751บ้านหนองหล่ม3หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
752บ้านหนองไม้ตาย8หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
753บ้านหนองดูน9หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
754บ้านหนองเหล่า11หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
755บ้านหนองแคน13หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
756บ้านโพนเมืองมะทัน14หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
757บ้านหนองฮาง1หนองฮางม่วงสามสิบอุบลราชธานี
758บ้านดอนประทาย2หนองฮางม่วงสามสิบอุบลราชธานี
759บ้านนาดี3หนองฮางม่วงสามสิบอุบลราชธานี
760บ้านก่อ4หนองฮางม่วงสามสิบอุบลราชธานี
761บ้านหนองสุ่ม5หนองฮางม่วงสามสิบอุบลราชธานี
762บ้านหนองฮาง6หนองฮางม่วงสามสิบอุบลราชธานี
763นาไร่ใหญ่7หนองฮางม่วงสามสิบอุบลราชธานี
764บ้านนาห่อม9หนองฮางม่วงสามสิบอุบลราชธานี
765บ้านผาแก้วใหญ่5กุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
766บ้านโพธิ์ทอง8กุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
767บ้านผาแก้วใต้11กุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
768บ้านสว่าง3ขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
769บ้านปะอาว5ปะอาวเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
770บ้านสร้างหมากแข้ง7ปะอาวเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
771บ้านปะอาว6ปะอาวเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
772บ้านนาเยีย7ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
773บ้านไร่น้อย8ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
774บ้านคำพ่อปลา9ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
775บ้านนามึน10ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
776บ้านทุ่งสำราญ13ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
777บ้านหนองไหล1หนองขอนเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
778บ้านหนองไหล2หนองขอนเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
779บ้านจานไหล4หนองขอนเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
780บ้านเชือก5หนองขอนเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
781บ้านหนองขอน6หนองขอนเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
782บ้านหนองไหล12หนองขอนเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
783บ้านโพนงาม7หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
784บ้านดงบาก8หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
785บ้านจานตะโนน10หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
786บ้านจานตะโนน11หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
787บ้านสำลาก12หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
788บ้านท่าสนามชัย13หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
789บ้านอ้น10ห้วเรือเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
790บ้านแฮ1คำขวางวารินชำราบอุบลราชธานี
791บ้านหนามแท่ง3คำขวางวารินชำราบอุบลราชธานี
792บ้านโนนเค็ง4คำขวางวารินชำราบอุบลราชธานี
793บ้านคำขวาง5คำขวางวารินชำราบอุบลราชธานี
794บ้านท่าลาด1ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
795บ้านก่อน2ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
796โนนทรายน้อย5ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
797บ้านเก่าน้อย3ธาตุวารินชำราบอุบลราชธานี
798บ้านบัว4ธาตุวารินชำราบอุบลราชธานี
799บ้านดอนกลางเหนือ7ธาตุวารินชำราบอุบลราชธานี
800บ้านดอนกลางใต้8ธาตุวารินชำราบอุบลราชธานี
801บ้านโนนสมบูรณ์10ธาตุวารินชำราบอุบลราชธานี
802โนนโหนน1โนนโหนนวารินชำราบอุบลราชธานี
803โนนโหนนเหนือ2โนนโหนนวารินชำราบอุบลราชธานี
804บ้านนาโหนนน้อย5โนนโหนนวารินชำราบอุบลราชธานี
805บ้านจั่น11โนนผึ้งวารินชำราบอุบลราชธานี
806บ้านสร้างขุนศรี1โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
807บ้านคำลือชา2โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
808บ้านหนองไข่นก3โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
809บ้านสร้างเม็ก4โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
810บ้านโนนแดง5โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
811บ้านบุ้งมั่ง7โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
812บ้านโพธิ์ตก8โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
813บ้านร่องก่อ9โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
814บ้านโนนไร่10โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
815บ้านนาดง11โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
816บ้านหนองฝาง12โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
817บ้านลิ้นไม้13โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
818บ้านวังกางฮุง1บุ่งใหม่วารินชำราบอุบลราชธานี
819บ้านดอนชาด3บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
820บ้นท่างอยตก15บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
821บ้านค้อ1เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
822บ้านแขม2เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
823บ้านศรีไคตก3เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
824บ้านศรีไคออก4เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
825บ้านแมด5เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
826บ้านมดง่าม6เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
827บ้านโนนงาม7เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
828บ้านอุดมชาติ8เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
829บ้านมดง่ามใต้9เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
830บ้านดอนบาก10เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
831บ้านโคกเจริญ11เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
832บ้านสระสมิง3สระสมิงวารินชำราบอุบลราชธานี
833บ้านหนองบัว4สระสมิงวารินชำราบอุบลราชธานี
834บ้านบาก7สระสมิงวารินชำราบอุบลราชธานี
835บ้านหนองตาปู่10สระสมิงวารินชำราบอุบลราชธานี
836บ้านดงเจริญ16สระสมิงวารินชำราบอุบลราชธานี
837บ้านขัวไม้แก่น2หนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี
838บ้านปากกกหวาย6หนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี
839บ้านคูสว่าง7หนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี
840บ้านท่าเมืองใหม่9ห้วยขะยุงวารินชำราบอุบลราชธานี
841บ้านแก้งกอก1แก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
842บ้านกุดชุม2แก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
843บ้านดอนงัว3แก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
844บ้านดอนต้าย4แก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
845บ้านสัน5แก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
846บ้านนาแค6แก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
847บ้านนาโพธิ์7แก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
848บ้านดอนกลาง2คำไหลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
849บ้านหนองหิน3คำไหลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
850บ้านดอนน้ำคำ5คำไหลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
851บ้านหนองสองห้อง6คำไหลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
852บ้านห้วยหมากน้อย7คำไหลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
853บ้านคำบอน12คำไหลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
854บ้านดอนใหญ่ใต้1ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
855บ้านบูรพา3ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
856บ้านทุ่งขุน5ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
857บ้านโคกสว่าง6ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
858บ้านกุดสมบูรณ์7ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
859ป่าบ้านตุงลุงกลาง5ตะบ่ายศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
860ป่าม่วงคำอีสิงห์7ตะบ่ายศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
861บ้านนาเลิน1นาเลินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
862บ้านนาหว้า2นาเลินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
863บ้านคำหมาใน3นาเลินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
864บ้านร่องเข4นาเลินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
865บ้านสวาสดิ์5นาเลินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
866บ้านนาโป่งโพน7ลาดควายศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
867ป่าบ้านดอนโพธิ์1วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
868ป่าบ้านหนองขุ่น2วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
869ป่าบ้านโนนม่วง3วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
870ป่าบ้านโนนจิก4วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
871ป่าบ้านดอนผึ้ง5วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
872ป่าบ้านหนองหอย6วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
873ป่าบ้านจันทัย7วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
874ป่าบ้านดู่8วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
875ป่าบ้านโนนประพาย9วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
876ป่าโนนจิกน้อย10วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
877ป่าบ้านใหม่โนนเจริญ11วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
878บ้านสงยาง1สงยางศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
879ป่าเหล่าผักหอม2สงยางศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
880บ้านสิม4สงยางศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
881บ้านสระคำ6สงยางศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
882บ้านสำโรง7สงยางศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
883บ้านห้วยยาง10สงยางศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
884บ้านหนองไผ่11สงยางศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
885บ้านนาบะหว้า13สงยางศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
886บ้านหนามแท่ง1หนามแท่งศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
887บ้านนาคอ2หนามแท่งศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
888บ้านชาด3หนามแท่งศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
889บ้านดงบาก7หนามแท่งศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
890บ้านสร้างถ่อ8หนามแท่งศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
891บ้านหนามแท่งน้อย11หนามแท่งศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
892บ้านไร่ศรีสุข12หนามแท่งศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
893บ้านแก่งศรีโคตร3โนนก่อสิรินธรอุบลราชธานี
894บ้านป่าเลา6โนนก่อสิรินธรอุบลราชธานี
895บ้านห้วยเดื่อ7โนนก่อสิรินธรอุบลราชธานี
896บ้านพลาญชัย10โนนก่อสิรินธรอุบลราชธานี
897บ้านหนองเบ็น1คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
898บ้านโคกเที่ยง2คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
899บ้านห้วยน้ำใส3คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
900บ้านปากบุ่ง4คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
901บ้านนาเจริญ5คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
902บ้านป่ากุง7คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
903ส่งช้าง8คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
904บ้านคันไร่ใต้9คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
905บ้านคันไร่เหนือ11คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
906บ้านโชครังสรรค์13คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
907บ้านสุขเกษม14คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
908บ้านใหม่ภูทอง15คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
909บ้านสวนสน7คำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี
910บ้านคำมันปลา8คำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี
911บ้านห้วยเหว่อ10คำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี
912บ้านหินสูง5ช่องเม็กสิรินธรอุบลราชธานี
913บ้านทุ่งหนองใหญ่8ช่องเม็กสิรินธรอุบลราชธานี
914บ้านด่านเม่น10ช่องเม็กสิรินธรอุบลราชธานี
915บ้านผึ้งโดม4แก่งโดมสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
916บ้านสะพานโดม8แก่งโดมสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
917บ้านใหม่สารภี3ท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
918บ้านบัวเทิง4ท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
919บ้านบัวเทิง5ท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
920บ้านคำโพธ์8ท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
921บ้านไทยถาวร14ท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
922บ้านโนนคูณ1ขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี
923บ้านขามป้อม3ขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี
924บ้านนางาม5ขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี
925บ้านโนนชาติ6ขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี
926บ้านคำก้าว7ขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี
927บ้านสนามม้า8ขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี
928บ้านเรณู9ขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี
929บ้านอาเลา1ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
930บ้านทรายทอง2ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
931บ้านหินแห่3ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
932บ้านเหล่ากลาง4ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
933บ้านคำสว่าง8ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
934บ้านกระแอกน้อย10ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
935บ้านหนองไฮน้อย12ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
936บ้านหนองแวง13ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
937บ้านสำโรงน้อย14ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
938บ้านหินเจริญ16ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
939บ้านโคกก่อง1โคกก่องสำโรงอุบลราชธานี
940บ้านแกนาคำ3โคกก่องสำโรงอุบลราชธานี
941บ้านผำ5โคกก่องสำโรงอุบลราชธานี
942บ้านคูขาด8โคกก่องสำโรงอุบลราชธานี
943บ้านคำปลากั้ง10โคกก่องสำโรงอุบลราชธานี
944บ้านโนนสว่าง15โคกก่องสำโรงอุบลราชธานี
945บ้านอูบมุง2โคกสว่างสำโรงอุบลราชธานี
946บ้านโคกสว่าง3โคกสว่างสำโรงอุบลราชธานี
947บ้านนาดี6โคกสว่างสำโรงอุบลราชธานี
948บ้านห่องแดง2โนนกลางสำโรงอุบลราชธานี
949บ้านทุ่งสว่าง3โนนกลางสำโรงอุบลราชธานี
950บ้านหนองหิน5โนนกลางสำโรงอุบลราชธานี
951บ้านโนนสัง6โนนกลางสำโรงอุบลราชธานี
952บ้านดอนม่วง8โนนกลางสำโรงอุบลราชธานี
953บ้านโนนกลาง9โนนกลางสำโรงอุบลราชธานี
954บ้านโนนกาเล็น1โนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี
955บ้านเปือย3โนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี
956บ้านบุ่ง4โนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี
957บ้านโพนงาม7โนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี
958บ้านโพนเมือง8โนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี
959บ้านสว่างศรีสมบัติ10โนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี
960บ้านโป่งคำ11โนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี
961บ้านบอน1บอนสำโรงอุบลราชธานี
962บ้านบอน2บอนสำโรงอุบลราชธานี
963บ้านค้อบอน3บอนสำโรงอุบลราชธานี
964บ้านห่องยูง4บอนสำโรงอุบลราชธานี
965บ้านหนองหัวงัว5บอนสำโรงอุบลราชธานี
966บ้านสำโรง1สำโรงสำโรงอุบลราชธานี
967บ้านหว้าน2สำโรงสำโรงอุบลราชธานี
968บ้านหนองเทา5สำโรงสำโรงอุบลราชธานี
969บ้านโนนยาง7สำโรงสำโรงอุบลราชธานี
970บ้านบูรพา9สำโรงสำโรงอุบลราชธานี
971บ้านนาเจริญ11สำโรงสำโรงอุบลราชธานี
972บ้านหนองไฮ1หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
973บ้านหนองไฮ3หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
974บ้านหนองบัว4หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
975บ้านนาแก6หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
976บ้านสร้างโหง่นเหนือ7หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
977บ้านหนองเหล็ก8หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
978บ้านนานวล9หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
979บ้านตลาด11หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
980บ้านนาสามัคคี12หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
981บ้านโพนเมือง1โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
982บ้านคำไหล3โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
983บ้านหนองมะแชว4โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
984บ้านสร้างถ่อ5โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
985บ้านหาด6โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
986บ้านรังแร้ง7โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
987บ้านขามน้อย8โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
988บ้านทุ่งนกเขียน11โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
989บ้านโชคชัย12โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
990บ้านโนนแคน14โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
991บ้านหาดน้อย16โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
992บ้านโนนดอนกลอย9แพงใหญ่เหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
993บ้านแต้ใหม่2หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
994บ้านหนองบก3หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
995บ้านดูน4หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
996บ้านแต้เก่า7หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
997บ้านแต้น้อยนาแหลมทอง9หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
998บ้านทุ่งคำแต้10หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
999บ้านเหล่าหนองผือ11หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
1000บ้านดอนสะแบง12หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
1001บ้านหัวขัว1เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
1002บ้านนาไผ่3เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
1003บ้านเหล่าแค7เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
1004บ้านเป้า8เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
1005บ้านเหล่าเสือโก้ก9เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
1006บ้านทุ่งหนองแต้12เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
1007บ้านสระสมิง8หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี