กาฬสินธุ์

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านนามล 2โคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์
2บ้านงิ้วงาม3โคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์
3บ้านดอนสวรรค์4โคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์
4บ้านโจด10เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์
5บ้านแก12ธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์
6บ้านโนนไฮ6โพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์
7บ้านลาด7หลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์
8บ้านลาด13หลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์
9บ้านกุดหว้า2กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
10บ้านวังมน3กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
11บ้านขุมขี้ยาง4กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
12บ้านห้วยแดง6กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
13บ้านห้วยแดง10กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
14บ้านกุดหว้า11กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
15บ้านขุมขี้ยาง12กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
16บ้านกุดหว้า13กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
17บ้านนาโก1นาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
18บ้านนาโก3นาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
19บ้านชาด6นาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
20บ้านชาด8นาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
21บ้านหวาย9นาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
22บ้านคำป่าหว้าน4นาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
23บ้านบอนเขียว5นาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
24บ้านโนนสวาง6นาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
25บ้านบอนเขียว13นาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
26บ้านหนองห้าง1หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
27บ้านหนองห้าง2หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
28บ้านห้วยม่วง4หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
29บ้านหนองห้าง6หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
30บ้านหนองห้าง7หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
31บ้านหนองห้าง8หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
32บ้านห้วยม่วง9หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
33บ้านดงเหนือ2เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
34บ้านเหล่าใหญ่7เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
35บ้านโนนบุบผา9เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
36บ้านมะนาว12เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
37บ้านสวนผึ้ง4เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
38บ้านหนองเม็ก5เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
39บ้านสวนผึ้ง8เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
40บ้านหนองเม็ก12เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
41บ้านซ้ง4กุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์
42บ้านทุ่งกระเดา5กุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์
43บ้านหนองแสง2สงเปลือยเขาวงกาฬสินธุ์
44บ้านโนนสำราญ5กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงกาฬสินธุ์
45บ้านโพนสวาง6กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงกาฬสินธุ์
46บ้านหนองย่าโยน3สงเปลือยเขาวงกาฬสินธุ์
47บ้านโพธิ์ไทร2หนองผือเขาวงกาฬสินธุ์
48บ้านโพนพิสัย3หนองผือเขาวงกาฬสินธุ์
49บ้านโพนพิสัย6หนองผือเขาวงกาฬสินธุ์
50บ้านหนองกว้าง7หนองผือเขาวงกาฬสินธุ์
51บ้านม่วงหวาน8หนองผือเขาวงกาฬสินธุ์
52บ้านหนองผือ9หนองผือเขาวงกาฬสินธุ์
53บ้านโคกสนาม3ดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์
54บ้านโพนแพง4ดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์
55บ้านโพนแพง5ดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์
56บ้านโนนหนามแท่ง7ดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์
57บ้านโพนแพง10ดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์
58บ้านทุ่งคลอง1ทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์
59บ้านโนนสะอาด2ทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์
60บ้านเก่าเดื่อ6ทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์
61บ้านเก่าเดื่อ7ทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์
62บ้านคำม่วงใต้13ทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์
63บ้านนาทัน1นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
64บ้านหนองสระพัง2นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
65บ้านหนองสระพัง3นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
66บ้านนาไร่เดียว6นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
67บ้านดงสวน7นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
68บ้านโนนค้อ8นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
69บ้านโนนค้อ9นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
70บ้านสร้างแข้10นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
71บ้านโนนค้อ11นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
72บ้านโนนค้อ12นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
73บ้านนาทัน13นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
74บ้านโนนค้อ14นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
75บ้านดงสวนพัฒนา15นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
76บ้านนาไร่เดียว16นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
77บ้านคำสมบูรณ์4นาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์
78บ้านหัวนาคำ6นาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์
79บ้านคำเมย5นาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์
80บ้านนาอุดม10นาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์
81บ้านหนองยางใต้1เนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์
82บ้านสูงเนินใต้3เนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์
83บ้านหนองยางเหนือ4เนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์
84บ้านสูงเนิน5เนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์
85บ้านโคกน้อย7โพนคำม่วงกาฬสินธุ์
86บ้านหนองบอน10โพนคำม่วงกาฬสินธุ์
87บ้านม่วงกลาง1ม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
88บ้านม่วงใต้3ม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
89บ้านนา6ม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
90บ้านสะอาดไชยศรี3สะอาดไชยศรีดอนจานกาฬสินธุ์
91บ้านโนนกกโพธิ์6สะอาดไชยศรีดอนจานกาฬสินธุ์
92บ้านอ่างคำ7สะอาดไชยศรีดอนจานกาฬสินธุ์
93บ้านกุดขอนแก่น5กุ่งเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์
94บ้านโคกกลาง9กุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์
95บ้านดงสมบูรณ์1ดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์
96บ้านไทยเจริญ9ดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์
97บ้านโนนอำนวย8นาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์
98บ้านด่านช้าง10นาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์
99บ้านยางอุ้ม1ยางอุ้มท่าคันโทกาฬสินธุ์
100บ้านยางอู้ม2ยางอุ้มท่าคันโทกาฬสินธุ์
101บ้านชาดเหนือ5นาคูนาคูกาฬสินธุ์
102บ้านนางาม3บ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์
103บ้านดอนแคน4บ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์
104บ้านหว้าน5บ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์
105บ้านทุ่งนางาม10บ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์
106บ้านดอนศิลา14บ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์
107บ้านคำยิ่งหมี4นามนนามนกาฬสินธุ์
108บ้านโนนสามัคคี5นามนนามนกาฬสินธุ์
109บ้านโนนสามัคคี13นามนนามนกาฬสินธุ์
110บ้านโนนเที่ยง15นามนนามนกาฬสินธุ์
111บ้านดงสยาม14นามนนามนกาฬสินธุ์
112บ้านยอดแกง1ยอดแกงนามนกาฬสินธุ์
113บ้านแห่3ยอดแกงนามนกาฬสินธุ์
114บ้านพัฒนาอนามัย4ยอดแกงนามนกาฬสินธุ์
115บ้านศรีพัฒนา11ยอดแกงนามนกาฬสินธุ์
116บ้านเหล่างิ้ว3สงเปลือยนามนกาฬสินธุ์
117บ้านหนองบัวนอก3หนองบัวนามนกาฬสินธุ์
118บ้านสังคมพัฒนา2หลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์
119บ้านหลักเหลี่ยม4หลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์
120บ้านอุทัยวัน5หลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์
121บ้านโนนขี้ตุ่น7หลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์
122บ้านทรัพย์เจริญ10หลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์
123บ้านกลางหมื่น1กลางหมื่นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
124บ้านหนองหัวช้าง3กลางหมื่นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
125บ้านห้วยตูม6กลางหมื่นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
126บ้านโนนนคร10ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
127บ้านเชียงเครือ2เชียงเครือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
128บ้านแกเปะ5เชียงเครือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
129บ้านแกเปะน้อย6เชียงเครือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
130บ้านแกเปะ7เชียงเครือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
131บ้านแกเปะใต้8เชียงเครือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
132บ้านแซงอุดม9เชียงเครือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
133บ้านแกน้อย10เชียงเครือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
134บ้านหนองโพน1ไผ่เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
135บ้านเริงนาแก6ไผ่เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
136บ้านห้วยแสง1ภูปอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
137บ้านโนนสวรรค์3ภูปอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
138บ้านป่านกขาบ4ภูปอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
139บ้านหนองแวงเหนือ5ภูปอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
140บ้านโจด6ภูปอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
141บ้านหนองแวงใหญ่8ภูปอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
142บ้านหนองสองห้อง2ลำคลองเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
143บ้านขาม1คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์
144บ้านหนองบัว4คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์
145บ้านหนองแวงฮี12คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์
146บ้านแดงเจริญศิบป์3บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์
147บ้านเหล่า5บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์
148บ้านเชียงงาม6บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์
149บ้านโปร่งแค8บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์
150บ้านดอนยูง16ยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์
151บ้านกกมะค่า6ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์
152บ้านโนนเสียว6สามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์
153บ้านทรัพย์เจริญ11สามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์
154บ้านคำไผ่14สามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์
155บ้านบัวสามัคคี6แซงบาดาลสมเด็จกาฬสินธุ์
156บ้านภูคำบก8แซงบาดาลสมเด็จกาฬสินธุ์
157บ้านโป่งนกแซว15แซงบาดาลสมเด็จกาฬสินธุ์
158บ้านขมิ้น7ผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์
159บ้านขมิ้น9ผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์
160บ้านแก้งกะอาม10ผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์
161บ้านกอก11ผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์
162บ้านคำหม่วย5มหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์
163บ้านดงบัง6มหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์
164บ้านนาแก้ว8มหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์
165บ้านค้อ4ลำห้วยหลัวสมเด็จกาฬสินธุ์
166บ้านค้อ10ลำห้วยหลัวสมเด็จกาฬสินธุ์
167บ้านหนองผ้าอ้อม7หนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์
168บ้านโนนชาด8หนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์
169บ้านโนนชาด15หนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์
170บ้านโคกเจริญ2นามะเขือสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
171บ้านโพนคำพุทธคีรี5นามะเขือสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
172บ้านโนนอุดม10นามะเขือสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
173บ้านโนนบุรี10โนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
174บ้านโคกสะอาด8โนนแหลมทองสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
175โนนสมบูรณ์1ภูสิงห์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
176บ้านดอนดู่3ภูสิงห์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
177บ้านหนองฝาย5ภูสิงห์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
178บ้านท่าศรี6ภูสิงห์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
179บ้านคำชมภู7ภูสิงห์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
180บ้านโนนปลาขาว8ภูสิงห์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
181บ้านนาคูณ4สหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
182บ้านนาสมบูรณ์9สหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
183บ้านถ้ำปลา11สหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
184ต.คำสร้างเที่ยง1คำสร้างเที่ยงสามชัยกาฬสินธุ์
185ต.คำสร้างเที่ยง2คำสร้างเที่ยงสามชัยกาฬสินธุ์
186ต.คำสร้างเที่ยง3คำสร้างเที่ยงสามชัยกาฬสินธุ์
187ต.คำสร้างเที่ยง4คำสร้างเที่ยงสามชัยกาฬสินธุ์
188ต.คำสร้างเที่ยง5คำสร้างเที่ยงสามชัยกาฬสินธุ์
189ต.คำสร้างเที่ยง6คำสร้างเที่ยงสามชัยกาฬสินธุ์
190ต.คำสร้างเที่ยง7คำสร้างเที่ยงสามชัยกาฬสินธุ์
191บ้านหนองแซง5สำราญสามชัยกาฬสินธุ์
192บ้านท่างาม6สำราญสามชัยกาฬสินธุ์
193บ้านหนองแซงเหนือ9สำราญสามชัยกาฬสินธุ์
194บ้านด่านเม็ก12สำราญสามชัยกาฬสินธุ์
195บ้านดงตาว7หนองช้างสามชัยกาฬสินธุ์
196บ้านหนองแข้2ดงมูลหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
197บ้านโคกกลาง4ดงมูลหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
198บ้านโคกกลาง6ดงมูลหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
199บ้านภูฮัง8ดงมูลหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
200บ้านศรีบุญเรือง5เสาเล้าหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
201บ้านคำศรี3หนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
202บ้านหนองสรวง1หนองสรวงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
203บ้านหนองสรวง2หนองสรวงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
204บ้านไค้นุ่น2ไค้นุ่นห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
205บ้านโคกศรี2คำบงห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
206บ้านปลาขาว6คำบงห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
207บ้านวังน้ำเย็น7คำบงห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
208บ้านดงอุดม13คำบงห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
209บ้านภูเงิน11นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
210บ้านหนองแสง14นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
211บ้านนาหัวเมย7หนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์