บึงกาฬ

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านซาง1ซางเซกาบึงกาฬ
2บ้านห้วยผักขะ4เซกาเซกาบึงกาฬ
3บ้านหนองหิ้ง2ท่ากกแดงเซกาบึงกาฬ
4บ้านโนนพระทราย3ท่ากกแดงเซกาบึงกาฬ
5บ้านโพธิ์น้อย5ท่ากกแดงเซกาบึงกาฬ
6บ้านหนองบัวแดง6ท่ากกแดงเซกาบึงกาฬ
7บ้านคำบอน2น้ำจั้นเซกาบึงกาฬ
8บ้านท่าม่วง3น้ำจั้นเซกาบึงกาฬ
9บ้านดงกระพุง5น้ำจั้นเซกาบึงกาฬ
10บ้านหนองคล้า7น้ำจั้นเซกาบึงกาฬ
11บ้านหนองนาแซง8น้ำจั้นเซกาบึงกาฬ
12บ้านท่าเชียงเครือ2ป่งไฮเซกาบึงกาฬ
13บ้านท่าไร่5ป่งไฮเซกาบึงกาฬ
14บ้านหนองชัยวานใต้15ป่งไฮเซกาบึงกาฬ
15บ้านเหล่าสวนกล้วย3หนองทุ่มเซกาบึงกาฬ
16บ้านดงตอกแป้น4หนองทุ่มเซกาบึงกาฬ
17บ้านโนนสะแบง2คำแก้วโซ่พิสัยมหาสารคาม
18บ้านท่าเรือ5คำแก้วโซ่พิสัยบึงกาฬ
19บ้านโนนเค็ง9คำแก้วโซ่พิสัยบึงกาฬ
20บ้านหนองบัวทอง10บัวตูมโซ่พิสัยมหาสารคาม
21บ้านหนองบ่อ2โคกกว้างบุ่งคล้าบึงกาฬ
22บ้านหาดแฮ่3โคกกว้างบุ่งคล้าบึงกาฬ
23บ้านท่าส้มโฮง4โคกกว้างบุ่งคล้าบึงกาฬ
24บ้านห้วยเล็บมือ5หนองเดิ่นบุ่งคล้าบึงกาฬ
25บ้านเทพมีชัย7หนองเดิ่นบุ่งคล้าบึงกาฬ
26บ้านโคกสว่าง2ดอนหญ้านางพรเจริญบึงกาฬ
27บ้านสุขสาคร4ดอนหญ้านางพรเจริญบึงกาฬ
28บ้านศรีอุดม3พรเจริญพรเจริญบึงกาฬ
29บ้านแก้วสมบูรณ์8พรเจริญพรเจริญบึงกาฬ
30บ้านสร้างคำ3วังชมภูพรเจริญบึงกาฬ
31บ้านหนองลาด3ศรีสำราญพรเจริญบึงกาฬ
32บ้านโนนสว่าง4ศรีสำราญพรเจริญมหาสารคาม
33บ้านนางาม5ศรีสำราญพรเจริญบึงกาฬ
34บ้านโชคชัย6ศรีสำราญพรเจริญบึงกาฬ
35บ้านคำนาดี1คำนาดีเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
36บ้านนาเจริญ3คำนาดีเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
37บ้านดอนแก้ว5คำนาดีเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
38บ้านโนนสา2โคกก่องเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
39บ้านนาคำ3โคกก่องเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
40บ้านห้วยดอกไม้4โคกก่องเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
41บ้านท่าอินทร์แปลง5โคกก่องเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
42บ้านโคกก่องใต้7โคกก่องเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
43บ้านโนนไทรทอง8โคกก่องเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
44บ้านโนนไทรทอง9โคกก่องเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
45บ้านโนนสง่า2ชัยพรเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
46บ้านโนนอุทัยทอง-หนองยาว4ชัยพรเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
47บ้านคำภู5ชัยพรเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
48บ้านบังบาตร7ชัยพรเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
49ตำบลชัยพร9ชัยพรเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
50บ้านโนนสง่า12ชัยพรเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
51บ้านนาสวรรค์1นาสวรรค์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
52บ้านทองสาย4โนนสมบูรณ์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
53บ้านโพธิ์ทอง9โนนสมบูรณ์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
54บ้านโนนสว่าง1โนนสว่างเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
55บ้านชัยบาดาล2โนนสว่างเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
56บ้านหนองดินดำ6โนนสว่างเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
57บ้านหนองไฮ8โนนสว่างเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
58บ้านชุมภูพร1ชุมภูพรศรีวิไลบึงกาฬ
59บ้านนาสะแบง-นาสะแบงสามัคคี1นาสะแบงศรีวิไลบึงกาฬ
60บ้านนาสะแบงทุ่ง2นาสะแบงศรีวิไลบึงกาฬ
61บ้านนาสะแบง-นาสะแบงสามัคคี3นาสะแบงศรีวิไลบึงกาฬ
62บ้านใหม่ชมภู9นาสะแบงศรีวิไลบึงกาฬ
63ตำบลนาสิงห์1นาสิงห์ศรีวิไลบึงกาฬ
64บ้านนาทราย - นาทรายสามัคคี2นาสิงห์ศรีวิไลบึงกาฬ
65บ้านนาทราย - นาทรายสามัคคี4นาสิงห์ศรีวิไลบึงกาฬ
66บ้านทรายทอง5นาสิงห์ศรีวิไลบึงกาฬ
67บ้านนาทรายเจริญสุข6นาสิงห์ศรีวิไลบึงกาฬ
68บ้านคำแคนพัฒนา6นาแสงศรีวิไลบึงกาฬ