อุดรธานี

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านขอนยูง2ขอนยูงกุดจับอุดรธานี
2บ้านเหล่าอ้อย3ขอนยูงกุดจับอุดรธานี
3บ้านหนองกุง6ขอนยูงกุดจับอุดรธานี
4บ้านหนองเจริญ7ขอนยูงกุดจับอุดรธานี
5บ้านน้อยลำภู9ขอนยูงกุดจับอุดรธานี
6บ้านชัยคำเจริญ14ขอนยูงกุดจับอุดรธานี
7บ้านจุ้ม6เชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี
8บ้านยางชุม13เชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี
9บ้านน้อยตาลเลียน3ตาลเลียนกุดจับอุดรธานี
10หนองเรือ (บ้านหมากบ้า)3เชียงแหวกุมภวาปีอุดรธานี
11บ้านนาเพ็ญ1ท่าลี่กุมภวาปีอุดรธานี
12บ้านนาทัน6ท่าลี่กุมภวาปีอุดรธานี
13บ้านราษฎร์สมบูรณ์9ท่าลี่กุมภวาปีอุดรธานี
14บ้านนาเพ็ญ13ท่าลี่กุมภวาปีอุดรธานี
15บ้านโคกสว่าง6ปะโคกุดจับอุดรธานี
16บ้านดอนเหมือดแก้ว13ปะโคกุดจับอุดรธานี
17บ้านดงเรือง2ผาสุกกุมภวาปีอุดรธานี
18บ้านสี่แจ3ผาสุกกุมภวาปีอุดรธานี
19บ้านสี่แจ5ผาสุกกุมภวาปีอุดรธานี
20บ้านสี่แจ10ผาสุกกุมภวาปีอุดรธานี
21บ้านผือ6พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
22บ้านคำเจริญ10พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
23บ้านใหม่คำเจริญ17พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
24บ้านผือ19พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
25บ้านเหล่ากล้วย3เสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี
26บ้านโคกศรีสำราญ8เสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี
27บ้านวังหน้าผา11เสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี
28บ้านทองอินทร์13เสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี
29บ้านโคกศรีสำราญ15เสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี
30บ้านโคกศรีสำราญ17เสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี
31บ้านหนองกวาง4สีออกุมภวาปีอุดรธานี
32บ้านหนองแดง6สีออกุมภวาปีอุดรธานี
33บ้านโนนเขวา8สีออกุมภวาปีอุดรธานี
34บ้านกุดจิก1หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
35บ้านโนนมะข่า3หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
36บ้านม่วงหวาน4หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
37บ้านท่าสังข์5หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
38บ้านดงมะไฟ6หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
39บ้านหนองหว้า7หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
40บ้านโนนยอ8หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
41บ้านหนองแวง9หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
42บ้านหนองเหี้ย10หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
43บ้านโนนมะข่า11หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
44บ้านโนนทองอินทร์1โนนทองอินทร์กู่แก้วอุดรธานี
45บ้านโนนทองอินทร์2โนนทองอินทร์กู่แก้วอุดรธานี
46บ้านหัวหนอง3โนนทองอินทร์กู่แก้วอุดรธานี
47บ้านโนนทองอินทร์4โนนทองอินทร์กู่แก้วอุดรธานี
48บ้านโนนทองอินทร์6โนนทองอินทร์กู่แก้วอุดรธานี
49บ้านเหล่าสวนกล้วย7โนนทองอินทร์กู่แก้วอุดรธานี
50บ้านหัวหนอง8โนนทองอินทร์กู่แก้วอุดรธานี
51บ้านโนนถั่วดิน1คอนสายกู่แก้วอุดรธานี
52บ้านดอนสวรรค์6คอนสายกู่แก้วอุดรธานี
53บ้านหนองช้างคาว7คอนสายกู่แก้วอุดรธานี
54บ้านโนนถั่วดิน12คอนสายกู่แก้วอุดรธานี
55บ้านซำป่ารัง1บ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี
56บ้านจีต2บ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี
57บ้านซำป่าหัน3บ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี
58บ้านจีต4บ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี
59บ้านจีต5บ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี
60บ้านจีต6บ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี
61บ้านกู่แก้ว7บ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี
62บ้านซำเจริญ 8บ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี
63บ้านทุ่งใหญ่1ทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี
64บ้านคำเจริญ3ทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี
65บ้านบุญมี5ทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี
66บ้านศรีสว่าง7ทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี
67บ้านคำตานา8ทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี
68บ้านนาแค1นาแคนายูงอุดรธานี
69บ้านวังแข้3นาแคนายูงอุดรธานี
70บ้านวังบง5นาแคนายูงอุดรธานี
71บ้านนายูง1นายูงนายูงอุดรธานี
72บ้านห้วยเวียงงาม8นายูงนายูงอุดรธานี
73บ้านนายูง9นายูงนายูงอุดรธานี
74บ้านนาคลัง10นายูงนายูงอุดรธานี
75บ้านวังเลา1โนนทองนายูงอุดรธานี
76บ้านเชียงดี3โนนทองนายูงอุดรธานี
77บ้านปากเจียง6โนนทองนายูงอุดรธานี
78บ้านโนนทอง7โนนทองนายูงอุดรธานี
79บ้านโนนทอง10โนนทองนายูงอุดรธานี
80บ้านนาเมืองทอง11โนนทองนายูงอุดรธานี
81บ้านนาคำ6บ้านก้องนายูงอุดรธานี
82บ้านนาชมภู8บ้านก้องนายูงอุดรธานี
83บ้านนาคำน้อย10บ้านก้องนายูงอุดรธานี
84บ้านนาคลัง12บ้านก้องนายูงอุดรธานี
85บ้านโพน4น้ำโสมน้ำโสมอุดรธานี
86บ้านหนองน้ำขุ่น6บ้านหยวกน้ำโสมอุดรธานี
87บ้านแท่น10บ้านหยวกน้ำโสมอุดรธานี
88บ้านโนนผางาม11บ้านหยวกน้ำโสมอุดรธานี
89บ้านผากลางนา3สามัคคีน้ำโสมอุดรธานี
90บ้านหนองแวง1หนองแวงน้ำโสมอุดรธานี
91บ้านนาเก็น3หนองแวงน้ำโสมอุดรธานี
92โคกหัวหอม (บ้านน้ำซึมน้อย)4หนองแวงน้ำโสมอุดรธานี
93บ้านทมนางาม1ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
94บ้านทมป่าข่า2ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
95บ้านทมป่าข่า3ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
96บ้านทมนาดี4ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
97บ้านทมนางาม5ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
98บ้านห้วยหมากหล่ำ6ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
99บ้านทมนางาม7ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
100บ้านหนองไผ่ล้อม8ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
101บ้านทมนางาม9ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
102บ้านทมนางาม10ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
103บ้านสุขสบาย12โพนสูงบ้านดุงอุดรธานี
104บ้านป่าเป้า2ดงเย็นบ้านดุงอุดรธานี
105บ้านดงแสนสุข3ดงเย็นบ้านดุงอุดรธานี
106บ้านป่าเป้าน้อย6ดงเย็นบ้านดุงอุดรธานี
107บ้านโนนชัยศิลป์7ดงเย็นบ้านดุงอุดรธานี
108บ้านโพธิ์ท่าเมือง7ถ่อนนาลับบ้านดุงอุดรธานี
109บ้านฝึ้ง2นาไหมบ้านดุงอุดรธานี
110บ้านดอนขี้เหล็กใต้12นาคำบ้านดุงอุดรธานี
111บ้านดงไพรว้ลย์8บ้านชัยบ้านดุงอุดรธานี
112บ้านถอ่นคำหวด3บ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี
113บ้านห้วยปลาโด5บ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี
114โนนทองหลาง2บ้านตาดบ้านดุงอุดรธานี
115บ้านมีชัย8บ้านตาดบ้านดุงอุดรธานี
116บ้านเมืองไพร2บ้านม่วงบ้านดุงอุดรธานี
117บ้านกมลศิลป์3บ้านม่วงบ้านดุงอุดรธานี
118บ้านศรีเมืองใต้10บ้านม่วงบ้านดุงอุดรธานี
119บ้านโนนตาแสง6กลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี
120บ้านกลางใหญ่10กลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี
121บ้านโนนตาแสง11กลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี
122บ้านหินตั้ง5ข้าวสารบ้านผืออุดรธานี
123บ้านเขือน้ำ1เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี
124บ้านเทื่อม3เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี
125บ้านโนนสะอาด4เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี
126บ้านหนองแก10เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี
127บ้านโนนสะอาด15เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี
128บ้านสระคลองพัฒนา3คำด้วงบ้านผืออุดรธานี
129บ้านห้วยศิลาผาสุข5คำด้วงบ้านผืออุดรธานี
130บ้านลาดหอคำ6คำด้วงบ้านผืออุดรธานี
131บ้านตาดน้ำพุ8คำด้วงบ้านผืออุดรธานี
132บ้านดงหมู3คำบงบ้านผืออุดรธานี
133บ้านแดง8จำปาโมงบ้านผืออุดรธานี
134บ้านม่วง11จำปาโมงบ้านผืออุดรธานี
135บ้านโนนแดง4โนนทองบ้านผืออุดรธานี
136บ้านดอนตาล7โนนทองบ้านผืออุดรธานี
137บ้านดงบัง8โนนทองบ้านผืออุดรธานี
138บ้านนาไฮ9โนนทองบ้านผืออุดรธานี
139บ้านนาเตย10โนนทองบ้านผืออุดรธานี
140บ้านจอมศรี1เมืองพานบ้านผืออุดรธานี
141บ้านโคกก่อง11เมืองพานบ้านผืออุดรธานี
142บ้านสันติสุข2หนองแวงบ้านผืออุดรธานี
143บ้านแหลมทองพัฒนา4หนองแวงบ้านผืออุดรธานี
144บ้านโนนสง่า5หนองแวงบ้านผืออุดรธานี
145บ้านเท่อเล่อ6หนองแวงบ้านผืออุดรธานี
146บ้านนางาม7หนองแวงบ้านผืออุดรธานี
147บ้านนางาม9หนองแวงบ้านผืออุดรธานี
148บ้านดอนกลอย1ดอนกลอยพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
149บ้านไทย2ดอนกลอยพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
150บ้านดงยางน้อย5ดอนกลอยพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
151บ้านดอนกลอยศรีวิไล7ดอนกลอยพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
152บ้านโนนตาล9ดอนกลอยพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
153บ้านนายม10ดอนกลอยพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
154ป่าช้า1นาทรายพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
155บ้านนาทราย2นาทรายพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
156นาทรายศรีวิไล9นาทรายพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
157บ้านไชยวานน้อย3บ้านแดงพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
158บ้านโพธิ์5บ้านแดงพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
159บ้านนาดี4เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
160บ้านด่าน5เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
161บ้านโพนทัน6เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
162บ้านดอนข่า8เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
163บ้านสร้างคำ11เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
164บ้านดงใหญ่พัฒนา12เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
165บ้านหนองสระใคร13เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
166บ้านโพนทัน19เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
167บ้านโคกก่อง1โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
168บ้านโคกหนองผำ2โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
169บ้านโคกโขง3โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
170บ้านดอนจันทร์4โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
171บ้านโคกกลาง5โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
172บ้านนาจาน6โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
173บ้านโพนสวรรค์8โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
174บ้านนาออง10โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
175บ้านโคกกลาง12โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
176บ้านโคกโฮงพัฒนา11โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
177บ้านโคกกลาง12โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
178บ้านจอมศรี1จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
179บ้านนารายณ์2จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
180บ้านดงยาง3จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
181บ้านสะอาด4จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
182บ้านบ่า6จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
183บ้านจอมตาลเหนือ7จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
184บ้านโนนดู่9จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
185บ้านหนองบ่อ10จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
186บ้านโนนศรีสำราญ12จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
187บ้านจอมตาลใต้13จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
188บ้านดงใหญ่3เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
189บ้านเตาไห1เตาไหเพ็ญอุดรธานี
190บ้านนาพัง2เตาไหเพ็ญอุดรธานี
191บ้านหม้อ4เตาไหเพ็ญอุดรธานี
192บ้านดอนสวรรค์5เตาไหเพ็ญอุดรธานี
193บ้านสินเจริญ6เตาไหเพ็ญอุดรธานี
194บ้านโนนสว่าง7เตาไหเพ็ญอุดรธานี
195บ้านนาบัว1นาบัวเพ็ญอุดรธานี
196บ้านไผ่2นาบัวเพ็ญอุดรธานี
197บ้านท่าหลักดิน4นาบัวเพ็ญอุดรธานี
198บ้านหนาด6นาบัวเพ็ญอุดรธานี
199บ้านนาทราย7นาบัวเพ็ญอุดรธานี
200บ้านนาม่วง8นาบัวเพ็ญอุดรธานี
201บ้านนาบัว9นาบัวเพ็ญอุดรธานี
202บ้านยางซองน้อย10นาบัวเพ็ญอุดรธานี
203บ้านหัวสวย2นาพู่เพ็ญอุดรธานี
204บ้านหนองนกเขียน3นาพู่เพ็ญอุดรธานี
205บ้านป่าก้าว4นาพู่เพ็ญอุดรธานี
206บ้านศรีบุญเรือง6นาพู่เพ็ญอุดรธานี
207บ้านดอนแดง10นาพู่เพ็ญอุดรธานี
208บ้านดงสว่าง16นาพู่เพ็ญอุดรธานี
209บ้านธาตุ1บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
210บ้านนาคอม3บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
211บ้านดอนแก้ว6บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
212บ้านสังซา8บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
213บ้านธาตุ10บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
214บ้านวังน้ำขาว19บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
215บ้านหนองไชยวาน1บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
216บ้านยาง3บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
217บ้านนาพระ4บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
218บ้านหนองผง5บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
219บ้านดงขันทอง10บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
220บ้านใหม่2เพ็ญเพ็ญอุดรธานี
221โคกบักก่าน3เพ็ญเพ็ญอุดรธานี
222บ้านโพนทัน6เพ็ญเพ็ญอุดรธานี
223บ้านหนองลุมพก12เพ็ญเพ็ญอุดรธานี
224บ้านดงสัมพันธ์16เพ็ญเพ็ญอุดรธานี
225บ้านโนนยางพัฒนา17เพ็ญเพ็ญอุดรธานี
226บ้านสร้างแป้น1สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
227บ้านโนนพัฒนา2สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
228บ้านทอน3สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
229บ้านหว้าน5สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
230บ้านหนองแด่น6สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
231บ้านดอนเค็ง7สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
232บ้านหนองผือ8สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
233บ้านโนนรัง9สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
234บ้านสุมเส้า1สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
235บ้านหนองนาไฮ2สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
236บ้านสงเปือย3สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
237บ้านดงปอ4สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
238บ้านหนองบัวบาน5สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
239บ้านดงยาง6สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
240บ้านหนองแสนตอ7สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
241บ้านหนองผือน้อย8สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
242บ้านเจริญศรี10สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
243บ้านโนนสะอาด11สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
244บ้านแพงศรี14สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
245บ้านบุญทันพัฒนา17สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
246บ้านดงยาง18สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
247สุมเส้า 19สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
248บ้านขมิ้น4กุดสระเมืองอุดรธานีอุดรธานี
249หนองบัว (บ้านโคกสะอาด)1โคกสะอาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
250บ้านดงเจริญ7โคกสะอาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
251บ้านดงหนองโพธิ์4เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี
252บ้านหนองตอ5เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี
253บ้านนาเยีย6เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี
254บ้านป่อง7เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี
255บ้านบ่อน้อย11เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี
256บ้านโพธิ์ชัย19เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี
257บ้านดงผักหนาม8นากว้างเมืองอุดรธานีอุดรธานี
258บ้านดู่5บ้านขาวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
259บ้านดู่เหนือ10บ้านขาวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
260บ้านคำกลิ้ง3บ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี
261บ้านศรีวิไล5บ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี
262บ้านคำกลิ้ง10บ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี
263บ้านตาด1บ้านตาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
264บ้านกกสะทอน5บ้านตาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
265บ้านเครือหวายดิน13บ้านตาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
266บ้านหนองแคนแสน8สามพร้าวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
267บ้านบะยาว1บะยาววังสามหมออุดรธานี
268บ้านนาโปร่ง7บะยาววังสามหมออุดรธานี
269บ้านน้อยพัฒนา9บะยาววังสามหมออุดรธานี
270บ้านภูดิน10บะยาววังสามหมออุดรธานี
271บ้านบะยาว12บะยาววังสามหมออุดรธานี
272บ้านคำไฮ2ผาสุกวังสามหมออุดรธานี
273บ้านวังทอง9ผาสุกวังสามหมออุดรธานี
274บ้านคำยางน้อย12ผาสุกวังสามหมออุดรธานี
275บ้านสมสวัสดิ์15ผาสุกวังสามหมออุดรธานี
276บ้านไทยสมพร5หนองกุงทับม้าวังสามหมออุดรธานี
277บ้านคำม่วง4หนองนกเขียนศรีธาตุอุดรธานี
278บ้านแมด)2เชียงดาสร้างคอมอุดรธานี
279บ้านบึงสำราญ3เชียงดาสร้างคอมอุดรธานี
280บ้านโนนสมบูรณ์4เชียงดาสร้างคอมอุดรธานี
281บ้านเหล่าม่วง5เชียงดาสร้างคอมอุดรธานี
282บ้านโคกสำราญ7เชียงดาสร้างคอมอุดรธานี
283บ้านนาสะอาด1นาสะอาดสร้างคอมอุดรธานี
284บ้านหายโศก2นาสะอาดสร้างคอมอุดรธานี
285บ้านนาหว้า3นาสะอาดสร้างคอมอุดรธานี
286บ้านดอนเหมือดแก้ว5นาสะอาดสร้างคอมอุดรธานี
287บ้านนาไชยฟอง6นาสะอาดสร้างคอมอุดรธานี
288บ้านโปร่งสวรรค์7นาสะอาดสร้างคอมอุดรธานี
289บ้านโคก1บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี
290บ้านโพธิ์2บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี
291ดอนบาก3บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี
292บ้านดอนเดื่อ4บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี
293บ้านนาน้ำชุ่ม5บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี
294บ้านยวด1บ้านยวดสร้างคอมอุดรธานี
295บ้านยวด 2บ้านยวดสร้างคอมอุดรธานี
296บ้านชาด6บ้านยวดสร้างคอมอุดรธานี
297บ้านตลิ่งชัน5บ้านหินโงมสร้างคอมอุดรธานี
298บ้านโนนนกหอ3สร้างคอมสร้างคอมอุดรธานี
299บ้านโนนฆ้อง4สร้างคอมสร้างคอมอุดรธานี
300บ้านดงผักเทียม5สร้างคอมสร้างคอมอุดรธานี
301บ้านท่าเสียว7สร้างคอมสร้างคอมอุดรธานี
302บ้านโคกสว่าง8สร้างคอมสร้างคอมอุดรธานี
303บ้านทุ่งโพธิ์11สร้างคอมสร้างคอมอุดรธานี
304บ้านไทยสวรรค์12สร้างคอมสร้างคอมอุดรธานี
305บ้านคำตากล้า13สร้างคอมสร้างคอมอุดรธานี
306บ้านกุดหมากไฟ1กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
307บ้านโนนสว่าง2กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
308บ้านโคกล่าม3กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
309บ้านโนนโพธิ์4กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
310บ้านกุดน้ำใส5กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
311บ้านหนองแสง6กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
312บ้านหนองแวงจุมพล7กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
313บ้านหนองแวงสีชมภู8กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
314บ้านหนองแวงพัฒนา9กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
315บ้านหนองแวงศรีวิไล10กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
316บ้านแสงอร่าม11กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
317บ้านน้ำพ่น1น้ำพ่นหนองวัวซออุดรธานี
318บ้านเลา2น้ำพ่นหนองวัวซออุดรธานี
319บ้านหนองแวงเดิด3น้ำพ่นหนองวัวซออุดรธานี
320บ้านหนองเม็ก4โนนหวายหนองวัวซออุดรธานี
321บ้านโคกหนองแซง6โนนหวายหนองวัวซออุดรธานี
322บ้านทุ่งห้วยทราย7โนนหวายหนองวัวซออุดรธานี
323บ้านหนองเม็กพัฒนา10โนนหวายหนองวัวซออุดรธานี
324บ้านหนองแซง6หนองบัวบาน หนองวัวซออุดรธานี
325บ้านคำหมากคูณ4หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
326บ้านโนนสำราญ5หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
327บ้านอูบมุง1อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
328บ้านโคกผักหอม2อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
329บ้านนาล้อม3อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
330บ้านห้วยไร่4อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
331บ้านโนนชัยศรี5อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
332บ้านดงบัง6อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
333บ้านหนองบัวเงิน7อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
334บ้านหนองคำ8อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
335บ้านอูบมุงเหนือ9อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
336บ้านห้วยไร่บูรพา10อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
337บ้านปูลู ม.33บ้านเชียงหนองหานอุดรธานี
338บ้านปูลู 10บ้านเชียงหนองหานอุดรธานี
339บ้านหันน้อย4บ้านยาหนองหานอุดรธานี
340บ้านดอน5บ้านยาหนองหานอุดรธานี
341บ้านหันน้อย8บ้านยาหนองหานอุดรธานี
342บ้านผักตบ1ผักตบหนองหานอุดรธานี
343บ้านผักตบ2ผักตบหนองหานอุดรธานี
344บ้านกะพี้7ผักตบหนองหานอุดรธานี
345บ้านหนองกุง8ผักตบหนองหานอุดรธานี
346บ้านผักตบ10ผักตบหนองหานอุดรธานี
347บ้านผักตบ13ผักตบหนองหานอุดรธานี
348บ้านพังงู1พังงูหนองหานอุดรธานี
349บ้านโนนทองอินทร์2พังงูหนองหานอุดรธานี
350บ้านขาวัว5พังงูหนองหานอุดรธานี
351บ้านพังซ่อน6พังงูหนองหานอุดรธานี
352บ้านเรืองชัย7พังงูหนองหานอุดรธานี
353บ้านม่วง8พังงูหนองหานอุดรธานี
354บ้านหนองหญ้ารังคา9พังงูหนองหานอุดรธานี
355บ้านม่วง10พังงูหนองหานอุดรธานี
356บ้านพังงู11พังงูหนองหานอุดรธานี
357บ้านทุ่งสว่าง12พังงูหนองหานอุดรธานี
358บ้านพังงู14พังงูหนองหานอุดรธานี
359บ้านม่วงสวรรค์15พังงูหนองหานอุดรธานี
360บ้านสร้อยพร้าว1สร้อยพร้าวหนองหานอุดรธานี
361บ้านวังฮาง2สร้อยพร้าวหนองหานอุดรธานี
362บ้านหงษาวดี6สร้อยพร้าวหนองหานอุดรธานี
363บ้านนาเยีย9สร้อยพร้าวหนองหานอุดรธานี
364บ้านสร้อยพร้าว10สร้อยพร้าวหนองหานอุดรธานี
365บ้านดอนนางคำ1สะแบงหนองหานอุดรธานี
366บ้านบ่อปัทม์4สะแบงหนองหานอุดรธานี
367บ้านนาสร้าง6สะแบงหนองหานอุดรธานี
368บ้านโคกสูง2หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
369บ้านเม็กใหญ่3หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
370บ้านหนองตาใกล้4หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
371บ้านต้ายสวรรค์5หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
372บ้านดงเรือง6หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
373บ้านหนองเม็ก7หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
374บ้านหนองนกทา8หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
375บ้านหนองตาใกล้16หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
376บ้านโคกสูง19หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
377วัดป่าอรุณรังษี2หนองสระปลาหนองหานอุดรธานี
378หนองเขื่อน3หนองสระปลาหนองหานอุดรธานี
379บ้านหนองบัวน้อย4หนองสระปลาหนองหานอุดรธานี
380บ้านโคกสุวรรณ5หนองสระปลาหนองหานอุดรธานี