กำแพงเพชร

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านท่าคูณ1โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
2บ้านหนองแคน2โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
3บ้านมะเดื่อชุมพร4โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
4บ้านหนองวัวดำ7โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
5บ้านเขาขัยโพธิ์8โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
6บ้านหนองเตาอิฐ11โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
7บ้านโนนสมบูรณ์12โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
8บ้านบุ่งตะคล้อ13โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
9บ้านหนองบัวสามัคคี14โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
10บ้านไร่พิจิตร15โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
11บ้านทุ่งธารทอง16โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
12บ้านดงซ่อม17โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
13บ้านคลองเจริญ18โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
14บ้านวังใหม่19โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
15บ้านคลองแตงโม20โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
16บ้านมอรังงาม22โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
17บ้านคลองเป้า23โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
18บ้านวังชมภู1เพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร
19บ้านเกาะรากเสียด2เพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร
20บ้านมอเสือดุ3เพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร
21บ้านคลองแต้ว4เพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร
22บ้านไหล่ประดา5เพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร
23บ้านใหม่พัฒนา6เพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร
24บ้านเกาะราดเสียดใน7เพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร
25บ้านแสงตะวัน8เพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร
26บ้านศรีมงคล15ปางมะค่าขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
27บ้านใหม่ธงชัย21ปางมะค่าขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
28บ้านหนองตะเคียน (บ้านบึงกอก)5ป่าพุทราขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
29บ้านทุ่งสลักจันทร์16ป่าพุทราขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
30บ้านหนองกระทุ่ม4วังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
31บ้านวังน้ำซึม5วังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
32บ้านวังตาช่วย7วังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
33บ้านชายงาม8วังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
34บ้านวังน้ำวน11วังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
35บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ12วังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
36บ้านหนองชุมแสง14วังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
37บ้านเนินสำราญ18วังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
38บ้านเนินมะปราง20วังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
39บ้านเขาพริก3วังหามแหขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
40บ้านหนองปล้อง7วังหามแหขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
41บ้านหนองช้างงาม8วังหามแหขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
42บ้านทรัพย์เจริญ9วังหามแหขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
43บ้านวังน้ำ4วังยางคลองขลุงกำแพงเพชร
44บ้านนิคม5วังยางคลองขลุงกำแพงเพชร
45บ้านนิคมใหม่7วังยางคลองขลุงกำแพงเพชร
46บ้านท่าตะคล้อ8วังยางคลองขลุงกำแพงเพชร
47บ้านบึงหล่ม6คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
48บ้านสุขสำราญ8คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
49บ้านคลองพลู9คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
50บ้านคลองหัวแหวน13คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
51บ้านสามัคคีธรรม16คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
52บ้านรวงผึ้งพัฒนา17คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
53บ้านไร่อุดม18คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
54บ้านใหม่วงศ์เจริญ20คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
55บ้านหล่มชัย23คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
56บ้านคลองใหญ่ใหม่24คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
57บ้านใหม่ศรีสุวรรณ25คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
58บ้านบึงทรัพย์เจริญ26คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
59บ้านสวนส้ม2คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร
60บ้านปากคลองลาน4คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร
61บ้านท่าข้ามสามัคคี5คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร
62บ้านเลิงกระพงษ์6คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร
63บ้านแปลงสี่8คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร
64บ้านโชคชัย11คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร
65บ้านป่าสน17คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร
66บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก18คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร
67บ้านโป่งน้ำร้อน1โป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร
68บ้านโป่งน้ำร้อน2โป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร
69บ้านคลองมดแดง3โป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร
70บ้านคลองไพร4โป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร
71บ้านคลองสมบูรณ์5โป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร
72บ้านท่ากระบาก6โป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร
73บ้านคลองสมุย7โป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร
74บ้านไทรพัฒนา9โป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร
75บ้านสักงาม1สักงามคลองลานกำแพงเพชร
76บ้านเพชรนิยม2สักงามคลองลานกำแพงเพชร
77บ้านท่ามะเขือ3สักงามคลองลานกำแพงเพชร
78บ้านปางลับแล4สักงามคลองลานกำแพงเพชร
79บ้านหนองน้ำขุ่น5สักงามคลองลานกำแพงเพชร
80บ้านมอมะนาว6สักงามคลองลานกำแพงเพชร
81บ้านทรัพย์เจริญ8สักงามคลองลานกำแพงเพชร
82บ้านหนองปรือ9สักงามคลองลานกำแพงเพชร
83บ้านไทรงาม3ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร
84บ้านหนองหัวควาย2พานทองไทรงามกำแพงเพชร
85บ้านแม่บัว3หนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร
86บ้านหนองทอง1หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
87บ้านเนินกรอย2หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
88บ้านจิกคันซ้อน3หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
89บ้านลานกระดี่5หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
90บ้านโนนใหญ่6หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
91บ้านศร๊บุญส่ง7หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
92บ้านสี่หลัง8หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
93บ้านสมบูรณ์พัฒนา9หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
94บ้านโนนใหญ่พัฒนา10หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
95บ้านคลองลึก2ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
96บ้านเพชรเจริญ3ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
97บ้านปางตาไว4ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
98บ้านตากฟ้าพัฒนา5ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
99บ้านปางเหนือ6ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
100บ้านคลองปลาสร้อย7ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
101บ้านปางมะละกอ8ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
102บ้านปางใหม่พัฒนา10ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
103บ้านใหม่วงค์เขาทอง11ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
104บ้านหนองหล่ม2โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร
105บ้านหนองไผ่11โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร
106บ้านมอตะแบก14โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร
107บ้านเขาชุมแสง15โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร
108บ้านมอแสงทอง17โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร
109บ้านเขาคีริส1เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
110บ้านคุยป่ายาง2เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
111บ้านหนองโสน3เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
112บ้านวังพาน4เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
113บ้านราษฎรขยัน5เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
114บ้านทุ่งยาว7เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
115บ้านหนองขาม8เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
116บ้านบึงลูกนก9เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
117วังแม่พาย11เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
118บ้านคลองสำราญ12เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
119บ้านคุยปอขาว13เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
120บ้านทุ่งรวงทอง14เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
121บ้านตะแบกงาม15เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
122บ้านหนองตะเข้16เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
123บ้านเขานางทอง17เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
124บ้านหนองศาลา18เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
125บ้านหนองตากล้า2ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร
126บ้านหนองดุก5ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร
127บ้านนาถัง7ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร
128บ้านป่าแดงกลาง 8ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร
129บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา 9ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร
130บ้านหนองทอง10ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร
131บ้านทุ่งบ่อสะเดา13ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร
132บ้านสมอโคน1ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
133บ้านท่าไม้4ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
134บ้านวังไม้แดง5ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
135บ้านน้ำดิบมะพร้าว6ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
136บ้านหนองจะเข้7ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
137บ้านเก่า8ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
138บ้านหนองร่ม9ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
139บ้านคลองสงกรานต์10ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
140บ้านขุนแผนพัฒนา11ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
141บ้านไร่พัฒนา12ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
142บ้านนาทองคำ13ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
143บ้านหนองมะคึก14ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
144บ้านพรานกระต่าย2พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
145บ้านเขาแก้ว3พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
146บ้านหัวถนน4พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
147บ้านหนองราง5พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
148บ้านหนองน้ำใส6พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
149บ้านใหม่เขานิยม7พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
150บ้านปลักมะห้าว8พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
151บ้านเขาสว่างอารมณ์9พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
152บ้านเหนือ10พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
153บ้านหนองหินเตาปูน11พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
154บ้านใหม่เขาดงรื่น12พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
155บ้านสว่างราษฎร์พัฒนา13พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
156บ้านลาดสะเดา1วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
157บ้านวังควง2วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
158บ้านนานอก3วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
159บ้านลานกระทิง4วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
160บ้านคุยป่ารัง5วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
161บ้านคุยมะม่วงหอม6วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
162บ้านลานทอง7วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
163บ้านหนองเสือ8วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
164บ้านจันทรมณี9วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
165บ้านหนองทราย10วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
166บ้านลานทองน้อย12วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
167บ้านหนองหัววัว1หนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร
168บ้านปลายนา2หนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร
169บ้านทุ่งน้ำตก3หนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร
170บ้านบางลาด4หนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร
171บ้านน้ำโก้5หนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร
172บ้านบ่อฟ้า6หนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร
173บ้านคลองขมิ้น7หนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร
174บ้านวังพึง8หนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร
175บ้านท่ามะเฟือง7ห้วยยั้งพรานกระต่ายกำแพงเพชร
176บ้านทุ่งยาว8ห้วยยั้งพรานกระต่ายกำแพงเพชร
177บ้านลานไผ่9ห้วยยั้งพรานกระต่ายกำแพงเพชร
178บ้านโนนโก9ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
179บ้านทุ่งเฉลียว10ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
180บ้านวังน้ำขาว13ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
181บ้านคลองละแวก1คลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
182บ้านประชารัฐ2คลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
183บ้านคลองแม่ลาย3คลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
184บ้านสันติสุข4คลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
185บ้านมอวรรณทอง5คลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
186บ้านเขาน้ำเพชร6คลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
187บ้านปางเรือ7คลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
188บ้านยางเลียง8คลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
189บ้านวงฆ้อง9คลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
190บ้านคลองลึก5ทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
191บ้านห้วยกุ่ม11ทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
192บ้านใหม่สันติสุข6ท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
193บ้านสันติสุข7ท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
194บ้านน้ำโท้ง8ท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
195บ้านหัวฝายเหนือ9ท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
196บ้านใหม่คลองธาณี10ท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
197บ้านหนองบัวทอง12ท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
198บ้านปางเจริญ13ท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
199บ้านทุ่งสวน7นครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
200บ้านนาบ่อคำ1นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
201บ้านแม่นารีนอก3นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
202บ้านหนองกอง4นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
203บ้านแม่นารี5นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
204บ้านปางขนุน6นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
205บ้านศรีไกรลาศ77นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
206บ้านท่าระแนะ8นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
207บ้านเขาวังเยี่ยม9นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
208บ้านหนองกองเหนือ (บ้านหนองกอง)10นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
209บ้านลานศิลา11นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
210บ้านหนองนกกะทา12นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
211บ้านมอเจริญ13นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
212บ้านป่าแดง14นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
213บ้านเสากระโดง15นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
214บ้านใหม่นาบ่อ (บ้านใหม่นาปอคำ)16นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
215บ้านเขาแก้วสวรรค์17นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
216บ้านศาลาโป่งแดง19นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
217บ้านเนินสว่าง21นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
218บ้านลานดอกไม้22ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
219บ้านท่าไม้แดง3ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
220บ้านแหลมยาง6ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
221บ้านท่าไม้แดง8ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
222บ้านหนองกวักมือ9ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
223บ้านกัลปพฤกษ์10ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
224บ้านวังไร่11ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
225บ้านมอสูง1วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
226บ้านชัยพฤกษ์3วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
227บ้านมอสมบัติ4วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
228บ้านมอสมบูรณ์6วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
229บ้านคลองใหญ่7วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
230บ้านคลองใหญ่ใต้9วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
231บ้านดงดำ10วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
232บ้านเขาแก้ว11วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
233บ้านพิณทอง12วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
234บ้านมอมะนาว13วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
235บ้านปางช่างยม14วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
236บ้านศรีสวัสดิ์15วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
237บ้านเตาขนมจีน16วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
238บ้านทุ่งเอื้อง17วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
239บ้านแดนพุทธ20วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
240บ้านฟ้าเกื้อ21วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
241บ้านหนองยายเภา 6อ่างทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
242บ้านสันติสุข7อ่างทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
243บ้านหนองยาว10อ่างทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
244บ้านหนองขาม11อ่างทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
245บ้านมอสำราญ15อ่างทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
246บ้านอ่างหิน16อ่างทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
247บ้านหนองจิก1จันทิมาลานกระบือกำแพงเพชร
248บ้านลานตาบัว2ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร
249บ้านเกาะไผ่ล้อม3ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร
250บ้านเกาะไผ่ล้อม5ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร
251บ้านไผ่ล้อม7ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร
252บ้านก้าวเจริญพร8ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร
253บ้านหนองปลาไหล9ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร
254บ้านพรานอบ10ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร
255บ้านบัวทอง11ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร
256บ้านลำมะโกรก1หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
257บ้านลำมะโกรก2หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
258บ้านลำมะโกรก3หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
259บ้านบึงมาลย์4หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
260บ้านหนองหลวง5หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
261บ้านใหม่สามัคคี6หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
262บ้านหนองไม้แดง7หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
263บ้านประดาเจ็ดรัง8หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
264บ้านลำมะโกรก9หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
265บ้านวังสระทอง10หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
266บ้านบึงม่วง11หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
267บ้านสุรเดชสามัคคี12หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
268บ้านปรือกระเทียม13หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
269บ้านหนองเดิ่อ14หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร