ถ่ายรูปรวม

Infographic เพื่อป่าชุมชน 4.0

กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้เปิดโครงการฝึกอบรม การสร้าง Infographic กับการทำงานยุคใหม่ เพื่อการสนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชน ในโอกาสนี้ นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

โดยกำหนดการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และห้องอบรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์