[สกลนคร]-เริ่มก้าว ย่างสู่ป่าชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ผ่านการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ ต่าง ๆ เช่น ความรู้ทั่วไปเรื่องเครือข่าย และภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้, ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน, ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ สู่ความสำเร็จ เช่น การเขียนแผนงานโครงการ เทคโนโลยีกับการสื่อสาร การสร้างกลยุทธ์การทำงานสู่เป้าหมาย เป็นต้น

ต่อจากนั้นได้มีการเสวนาโดยผู้แทนภาครัฐและภาคประชาชน ในห้วข้อ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรในพื้นที่ หรือการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทั้งได้ระดมความคิดเห็นเพื่อ คัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด ตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 100 คน ณ โรงแรมพีซีพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันที่ 28-29 มีนาคม 2562