[ระยอง]-เริ่มวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ของป่าชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว (ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่เครือข่ายในหัวข้อ “การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ณ สวนหอมมีสุข บ้านไร่จัน ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วันที่ 23-24 เมษายน 2562

จากนั้นวิทยากรจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ได้ผลัดกันบรรยายบนเวที โดยมีหัวข้อที่สำคัญ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ สู่ความสำเร็จ, ความรู้ทั่วไปเรื่องเครือข่าย และภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้

เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย ผู้แทนภาครัฐ และผู้แทนภาคประชาชนได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ และสุดท้ายได้ระดมความเห็นกันเพื่อ คัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด ตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด พร้อมกันนี้ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานรายปี (ระดับจังหวัด) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายต่อไป