[น่าน]-รวมพลัง วางแผน สร้างป่าชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายพิชัย เอกศิริพงษ์ (ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน รก.ชช. ด้านจัดการป่าชุมชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายป่าชุมชน ในหัวข้อ “คลินิก ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” และ “การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมขน” โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเนืองแน่น กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมน้ำทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562

ในโอกาสนี้ มีวิทยากรทั้งภาครัฐและประชาชนผลัดกันบรรยายความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ

 • ภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้และการขยายฐานสมาชิกเครือข่าย
  โดย นายเสวียน สองสีขวา (ประธานเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดน่าน)
 • บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ในการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อม
  โดย นายสุมัย หมายหมั้น (ประธานเครือข่ายเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดลำปาง)
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย
  โดย นางสาวนภัสกร ธนเกษมสกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
 • บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมต่อเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้
  โดย นายภานุวัฒน์ ชัดนาค (ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดน่าน

จากนั้นชาวจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ: แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน สุดท้ายจึงได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายตามยุทธศาสตร์จังหวัดน่านต่อไป