นครสวรรค์: จากการส่งเสริมสู่การปฏิบัติและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้

เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดนครสวรรค์  กว่า 200 คน จาก 13 อำเภอ ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด ปีที่ 1
โดยมี นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ จ.นครสวรรค์

โดยชาวนครสวรรค์ ได้ร่วมกันวางแผนเดินหน้า ดูแลป่า เรียนรู้กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผ่านแนวทางของวิทยากร และเวทีเสวนาการบริหารจัดการป่าชุมชนสู่ความสำเร็จและถ่ายทอดสู่ประเด็นที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ให้ไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่แท้จริง เพื่ออนาคตคนจังหวัดนครสวรรค์

และยังได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นายเดช เชียวเขตรวิทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นประธาน ซึ่งจะเป็นตัวแทนของสมาชิกเครือข่ายฯ จังหวัดนครสวรรค์ ในการเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นโซ่ข้องกลางที่จะเชื่อมโยงสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้เข้าหากัน ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายฯ ไปสู่ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ต่อไป

การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561