[ตราด]-เริ่มต้น คนเครือข่ายป่าชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว (ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่เครือข่ายป่าชุมชนจำนวน
100 คน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ และการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อรองรับกฎหมายป่าชุมชน ณ ห้องประชุม ลำภูรายริเวอร์ไซด์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระหว่า่งวันที่ 3-4 เมษายน 2562

จากนั้นวิทยากรรับเชิญ จึงได้บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น

  • คลินิกไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า โดย นางนันทนา บุณยานันต์ (ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน)
  • ภาพรวมของเครือข่าย และการขยายฐานสมาชิก โดย นายนิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง (อดีตเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส)
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย โดย นางสาวนภัสกร ธนเกษมสกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ผู้แทนจากภาครัฐและภาคประชาชน ได้ร่วมกันเสวนาในประเด็น : แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ จากนั้นจึงได้ร่วมกันระดมความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด