[ฉะเชิงเทรา]-เริ่มเดินหน้า ป่าของชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก ได้รับความสนใจจากสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรากว่า 50 คนได้เข้าร่วมการประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 28-29 มีนาคม 2562

โดยในการประชุมครั้งนี้สมาชิกที่เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ความรู้ทั่วไปเรื่องเครือข่าย และภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้, การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน, เครื่องมือในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ สู่ความสำเร็จ เช่น การเขียนแผนงานโครงการ เทคโนโลยีกับการสื่อสาร การสร้างกลยุทธ์การทำงานสู่เป้าหมาย เป็นต้น

จากนั้นได้เชิญชวนผู้แทนภาครัฐและภาคประชาชนเข้าร่วมเสวนากันในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เสร็จแล้วจึงระดมความคิดเห็นเพื่อ คัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด ตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติงานรายปี (ระดับจังหวัด) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายต่อไป