[จันทบุรี]-เริ่มต้น จากคนละต้น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว (ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่เครือข่ายที่เข้ารวมประชุมและรับฟังการบรรยายกว่า 100 คน ในหัวข้อ “การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน” ณ สบายดีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562

ต่อมา ได้มีการบรรยายความรู้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ คลินิก ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครือข่ายและภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ในโอกาสนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

จากนั้น ผู้แทนจากภาครัฐและภาคประชาชน ได้ร่วมกันเสวนาในประเด็น : แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ และจากนั้นได้จัดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับจังหวัดตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด