[กาญจนบุรี]-เริ่มต้น ก้าวไป ไม่หยุดยั้ง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมฯ ครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน จัดขึ้น ณ ระเบียงไม้รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดยผู้จัดงานได้สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเครือข่าย ผ่านการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเรื่องเครือข่าย และภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้, ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน, ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหาร

และได้มีการเสวนาในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรในพื้นที่ หรือการบริหารจัดการองค์กร จากนั้นได้ระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อ คัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด ตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด