ประวัติ

ประวัติ

นายสุวรรณ   ตั้งมิตรเจริญ Mr. Suwan  Tangmitcharoen
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

ระดับการศึกษาอักษรย่อปริญญาสถานศึกษาปีที่สำเร็จประเทศ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก  
วท.บ. (วนศาสตร์)
M.Sc. (Biology)
Ph.D. (Marine and Environmental Science)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Victoria
University of the Ryukyus
2530
2539
2549
ไทย
แคนาดา
ญี่ปุ่น

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
– การฟื้นฟูและการปลูกป่า
– ชีววิทยาการสืบพันธุ์วิทยาไม้ป่า
– การปรับปรุงพันธุ์ไม้
– การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
– การอนุรักษ์และจัดการพันธุกรรมไม้ป่า

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอื่นๆ ที่ได้รับ
1. รางวัลข้าราชการดีเด่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2550
2. รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ โครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง”บุคคลต้นแบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2557
3. รางวัล SMART Forester กรมป่าไม้ ประจำปี 2557
4. ประกาศเกียรติคุณผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2557
5. รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ประเภทนักวิจัยทั่วไปดีเด่น เรื่อง แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของประเทศไทย

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ ที่สำคัญ
1. อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง สภาผู้แทนราษฎร ปี 2563-2564
2. คณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (คณะทำงานที่ 1 สร้างเศรษฐกิจสีเขียว) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. คณะทำงานและเลขานุการฯ ยุทธศาสตร์เรื่องป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
4. ประธานคณะทำงานพัฒนาศักยภาพสวนป่าและพื้นที่ป่าไม้ กรมป่าไม้
5. ประธานคณะทำงานจัดทำมาตรฐานกล้าไม้ กรมป่าไม้
6. วิทยากรด้านการอนุรักษ์และจัดการพันธุกรรมไม้ป่า การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า ชีววิทยาป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
7. ผู้ประสานงาน โปรแกรมทรัพยากรพันธุกรรมป่าไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคในประเทศไทย (Asia-Pacific Forest Genetic Resources Programme-APFORGEN National Coordinator) ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน (2564)
8. ผู้แทนประเทศไทยที่ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร Steering Committee of Sino–ASEAN Network of Forest Research Institutes (SANFRI) ตั้งแต่ปี 2560
9. Chairman of Technical Committee of the ITTO teak Project in Mekong (ปี 2562-2565)