รายงานการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตาม ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ผ่านระบบการประชุมทางไกล