รายงานผลการดำเนินงานตามแบบเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity Assessment:OIT) ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, หนังสือเวียน/ประกาศ, แผนงานและงบประมาณ.