รายงานผลการดำเนินงานตามแบบเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity Assessment:OIT) ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, หนังสือเวียน / ประกาศ, แผนงานและงบประมาณ.