การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ในพื้นที่ภาคเหนือ


 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ในพื้นที่ภาคเหนือ

    – เอกสารแนบ 1 (กำหนดการภาคเหนือ)

    – เอกสารแนบ 2 (ด้านจัดการป่าไม้ฯ) ภาคเหนือ

    – เอกสารแนบ 2 แผนฯ-ระดับภาคเหนือ สผส.

    – ภาพรวม แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

    – เอกสารแนบ 3 PowerPoint

    – เอกสารแนบ 4 แบบตอบรับ