ขอส่งรายงานการประชุม การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561