สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนกลาง และรอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 15-18 (ภาคเหนือ)

ขอแจ้งยกเลิกการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 10-14 (ภาคตะวันออกดฉียงเหนือ) และเขตตรวจราชการที่ 5-7 (ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน)

ขอแจ้งการเลื่อนตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1 3 4 8 และ 9 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)