แต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561)

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561)

รายงานการประเมินผลการควบคุภายในของกรมป่าไม้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)