รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์