ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครวสรรค์

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้น […]

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนกาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ได้รับเกียรติ ให้เป็นผู้ให้ความเห็นในการระดมความเห็นในการพัฒนารูปแบบการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น ที่โรงเรียนเอกชัย มห […]

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้น […]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้(Integtriry and transperency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลสำหรับการตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)

รายงานการประชุมทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะได้รับจาการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563