รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ ตามที่แนบมาด้านล่างนี้

แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

กรมป่าไม้ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร เทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ จำนวน 17 หน่วยงาน เข้าประชุม เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สามารถจัดทำแผนและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร

กรมป่าไม้ จัด Workshop เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 67

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ และมีนางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่อิงตามมาตรฐานสากล และรองรับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยสามารถเชื่อมโยงงานบริหารจัดการความเสี่ยงกับงานควบคุมภายในได้อย่างมีหลักการ และเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการระดับสำนัก/กลุ่ม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 55 คน ได้มีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขออนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1

ขอแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ ตามที่แนบมาด้านล่างนี้