อนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ร่วมยืนยันตัวเลขพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.

นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบในการจำแนกข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งยืนยันข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรม
การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำรูปแปลงที่ดิน (Shape file) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
เพื่อทำความเข้าใจในการอ่านแปลพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

อนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ร่วมเคลียร์ตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ ดึงยาง-ยูคา เป็นป่าเศรษฐกิจ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมีนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ในฐานะอนุกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณาการรวมพื้นที่สวนยางพาราและสวนยูคาลิปตัสเป็นพื้นที่ป่าไม้ประเภทป่าเศรษฐกิจ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ที่ประชุมจึงได้มีมติให้
ฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบหนังสือราชการเพื่อลงมติกำหนดพื้นที่สวนยางพาราและสวนยูคาลิปตัส
เป็นพื้นที่ป่าไม้ประเภทป่าเศรษฐกิจ พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการ นายมานัส ปานมน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยให้เป็นเอกภาพ และการรายงานข้อมูลสถานการณ์
ป่าไม้ ซึ่งจะได้นำผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

ปม.เร่งหารือจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

               นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือ
เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมป่าไม้ (ห้องประชุม 2 เดิม) ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
GISTDA และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่ป่าไม้
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้ ทส.

ปม. ถกประเด็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

                 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมป่าไม้ร่วมหารือเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ทั้งในส่วนของ (1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ (2) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ และ (3) พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวของประเทศตามที่กำหนดไว้ต่อไป

ปม. เร่งขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

กรมป่าไม้เร่งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้
ให้ได้อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกองการอนุญาต เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้สำหรับใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

ปม. หารือการจัดทำพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

      นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกองการอนุญาต เข้าร่วมประชุม

      ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ และบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ต่อไป

ปม. ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 3/2565
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ ทส. โดยมี
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย
นางวิสุตรา อินทองแก้ว รักษาการแทน ผอ. สำนักแผนงานและสารสนเทศ นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ ผอ.ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ คณะอนุกรรมการฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

     การประชุมดังกล่าวได้ร่วมกันหารือในประเด็นพื้นที่ป่าไม้ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ทั้งในส่วนของพื้นที่ป่าธรรมชาติ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ รวมทั้งพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อการเรียนรู้ในเขตเมืองและชนบท

ปม. ร่วมหารือ การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

       นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
GISTDA ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สป.ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม