การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Beautiful photomechanical prints of White Irises (1887-1897) by Ogawa Kazumasa. Original from The Rijksmuseum.

White Irises

Ogawa Kazumasa

Cherry Blossom

Ogawa Kazumasa

Beautiful photomechanical prints of Cherry Blossom (1887-1897) by Ogawa Kazumasa. Original from The Rijksmuseum.

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 และ 12 เดือน