ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้น […]

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครวสรรค์

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้น […]

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนกาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยาการป่าไม้ที่11(สุราษฎร์ธานี)