สผส. ติดตามงานในท้องที่ สจป.ที่ 6 อุดรธานี

วันที่ 21 มีนาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ กิจกรรมสำรวจ การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนใน อำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประกอบด้วยนายพัชรพล ชาหว้า นางกุลรัตน์ดา อุทัยพรม นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเดช และนายเอนก สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน