การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นที่สำคัญ คือ

– การเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

– การทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเอกชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้การพัฒนาก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการส่งเสริมปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ นอกจากจะมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้ว ยังมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนด้วย

– การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2502 เรื่อง นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ทำลายป่า และอัตราค่าจำหน่ายไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถจำหน่ายไม้ของกลางได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (ประธานกรรมการ)
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองประธาน)
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)