รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) และ สจป.ที่ 3 (ลำปาง)

รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2565