วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ในกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้าที่ 18 จังหวัดลำปาง ท้องที่ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล
ผอ.ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 3 (ลำปาง)
และนายประกาสิทธิ นางวงค์ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน​แห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้าที่ 18 จังหวัดลำปาง เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน