การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ 2565 ท้องที่ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) และ สจป.ที่ 3 (ลำปาง)