รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

การรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ฯ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ฯ 2565 รอบ 6 เดือน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ในกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้าที่ 18 จังหวัดลำปาง ท้องที่ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล
ผอ.ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 3 (ลำปาง)
และนายประกาสิทธิ นางวงค์ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน​แห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้าที่ 18 จังหวัดลำปาง เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

สผส. ลงพื้นที่ติดตามงานกิจกรรมบริหารการจัดการป่าชุมชน ฯ ในท้องที่จังหวัดลำปาง

      วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3  (ลำปาง) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 3  ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมี นายจักรพงศ์ กล่อมใจ ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป. ที่ 3 (ลำปาง) และนางรัตนาภร มัชชะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบลืน เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

สผส. ติดตามงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในท้องที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ในกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ท้องที่ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีนายอนุชาติ สุปัญญา ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายยุทธพงษ์ พิสูจน์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และนายสุรพล วีระพงษ์ หัวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ายเป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

สผส. ลงพื้นที่ติดตามงานปลูกไม้ใช้สอย ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) ท้องที่บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ต. บ้านตาล อ. ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสรรเสริญ ทองสมนึก หัวหน้าโครงการพระราชดำริโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และนางสาววราภรณ์ จี๋โปทา หัวหน้าฝ่ายบริหาร ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป. ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

สผส. ติดตามงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ในท้องที่ สจป. ที่ 1 (เชียงใหม่)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ท้องที่บ้านแม่ตาด หมู่ที่ 1 ต. ห้วยทราย อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ โดยมีนายรังสรรค์ ขอผล ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับนายดำรงค์ พระจิตคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาดเป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

สผส. ติดตามงานป้องกันไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ทั้งงานด้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าควัน และงานจัดทำแนวกันไฟท้องที่บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ที่ 7 ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ โดยมีนายสนั่น เผือกพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนายนรินทร์ วิรุฬห์รัตน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.8 (ห้วยส้ม)​เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

สผส. เปิด VDO Conference เร่งติดตามงาน สจป. ที่ 4 สาขานครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ สผส. ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป