ขอเลื่อนกำหนดการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขา กระบี่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก