การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้(Integtriry and transperency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลสำหรับการตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)

รายงานการประชุมทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะได้รับจาการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้น […]