แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567​ครั้งที่ 2

แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567​ครั้งที่ 2 เวลา 13.30 – 16.30 น. หัวข้อ สิ่งที่ข้าราชการและพนักงานราชการควรรู้​ ถ่ายทอดความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร​ เอกสารและข้อปฏิบัติ ของการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด​ การเป็นคณะกรรมการ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560​ โดย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.