แต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561)

Posted in การบริหารการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, หนังสือเวียน/ประกาศ.