ภารกิจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ การบริหารงบประมาณประจำปี

 2. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่ออำนวยการและสนับสนุนงานวิชาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติมอบหมาย

 3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน โครงการ และการบรรลุเป้าหมาย  เชิงยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน สรุปผลสำเร็จ และพัฒนาการดำเนินงาน

 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย