ภารกิจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ การบริหารงบประมาณประจำปี
  2. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่ออำนวยการและสนับสนุนงานวิชาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติมอบหมาย
  3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ และการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน สรุปผลสำเร็จ และพัฒนาการดำเนินงาน
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย