เกี่ยวกับหน่วยงาน


ค่านิยม

รอบรู้ รวดเร็ว และมีหลัก

 

วิสัยทัศน์

แผนงานสารสนเทศเข้มแข็ง สู่การพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ

  • จัดทำแผนงาน
  • ติดตามประเมินผล
  • บริการและประสานงาน
  • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • ดำเนินงานตามพระราชดำริ

 

เป้าประสงค์

แผนงานและสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจหน้าที่

 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การวิเคราะห์แผนงานและโครงการการจัดตั้งงบประมาณประจำปี รวมทั้งการติดตามและประเมิลผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
  2. จัดระบบการสำรวจ การเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของกรมป่าไม้ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้กับหน่วยงานในสังกัด
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย