เกี่ยวกับหน่วยงาน

ค่านิยม

รอบรู้ รวดเร็ว และมีหลัก

วิสัยทัศน์

แผนงานสารสนเทศเข้มแข็ง สู่การพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืน

พันธกิจ

  • จัดทำแผนงาน
  • ติดตามประเมินผล
  • บริการและประสานงาน
  • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • ดำเนินงานตามพระราชดำริ

เป้าประสงค์

แผนงานและสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ การบริหารงบประมาณประจำปี

2. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่ออำนวยการและสนับสนุนงานวิชาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติมอบหมาย

3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน โครงการ และการบรรลุเป้าหมาย  เชิงยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน สรุปผลสำเร็จ และพัฒนาการดำเนินงาน

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย