สผส. ติดตามงานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานแ […]

สผส. ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เร่งติดตามกิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและส […]

ประชุมหารือเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ร […]

การประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศร […]