สผส. เร่งทบทวนแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ปี 66

                 วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ
โดยส่วนติดตามและประเมินผล จัดการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการส่วนติดตาม
และประเมินผล ผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

         สผส. จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
มีความถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.