สผส. เร่งติดตามงาน สจป. ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ผ่าน VDO Conference ช่วงโควิด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตาม​ และประเมินผล การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร เทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้แทนของ​ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสำนักจัดการป่าชุมชนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สผส. ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของผล การดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.