สผส. เร่งติดตามงานสจป ที่ 3 (ลำปาง)​ ผ่านวีดีโอ Conference ช่วงโควิด

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศโดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว สผส. ได้ซักถามถึงผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.