สผส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าฯ สจป.ที่ 12 สาขากระบี่

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ, ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมกับนายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการ ป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล ต่อการนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567