สผส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ฯ ในท้องที่ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน อ.ศรีชมพู และกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีนายสุมน นำพูลสุขสันติ์ ผอ.ส่วนอำนวยการ นางกฤษณา จตุรสุขสกุล ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าและเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยนางสาวสายสุดา โม้ทองและนายมงคล คำวงษ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.